Jindra Fučík

Xbus TCO

Jedná se o mírnou softwarovou modifikaci TCO systému od Paco Cañada. Upravil jsem tlačítkovou verzi tak, aby zohledňovala některé moje požadavky. To jest větší logičnost rozložení tlačítek, možnost širší volby adresy a takzvaně "rychlý režim".

Zvažoval jsem také úpravu plošného spoje, ale nakonec jsem se rozhodl ponechat původní. Jen jsem pro přehlednost označil svorky podle nového rozložení.

Xbus TCO

This is only little software modification of TCO maus system done by Paco Cañada. I changed pushbutton version to fit my needs. It means more logical button address, possibility to address more turnouts and feature called "fast mode".

In original plans I have also change of PCB, but at the end I skipped this part and keep the original one. I only re-labeled connections to represent new button address.

all in one .zip
Hlavní změna spočívá v modifikaci funkce přepínače číslo 7. Pokud je v poloze Off, chová se TCO stejně jako původní verze (včetně rozložení tlačítek). Pokud jej však přepnete do polohy On, funguje nová verze.

V nové verzi je jiné rozložení tlačítek - na pravé straně jsou vývody pro tlačítka pro pozici A (Podle Lenz značení +) a na levé straně jsou vývody pro tlačítka pro pozici B (Podle Lenz značení -).
Jeden z vývodů je pak označen jako S2 a slouží k nastavení rozšiřujících funkcí. Protože zůstala zachována původní deska, není pro další funkce žádný komfortní přepínač, ale je nutné přímo zapojovat diody do potřebných pozic. Následující obrázek ukazuje nastavení pro zvýšení adresy o 80.
Main change is modification of dip switch #7. When switch is in "Off" position, the TCO working same as original one (including buttons map). When is switched into position "On", new version is activated.

In new version we have different button map. On right hand side we have buttons for turnout position A (In Lenz marking +); On left hand side we have buttons for position B (In Lenz marking -).
One output is marked as S2 and is used for additional setup. Because I keep original board, we have no comfortable switches; we should use bipolar diodes into relevant positions. Following figure shows setup for increase address by 80.
Následující tabulka ukazuje funkce, které je možné aktivovat jednotlivými diodami připojenými do svorky S2. U zvýšení adresy je možné vytvářet libovolné kombinace (sčítáním), tím jsme schopni postihnout téměř celý adresovatelný prostor pro příslušenství. Following table shows functions, we can activate by using diodes into output S2. When increasing address we can combine any varieties (by adding), then we can cover almost all space for accessories.

Setup 2
PositionFunkceFunction
(S2) -|<|- (+0)Zvýšení adresy o 40Increase address by 40
(S2) -|<|- (+1)Zvýšení adresy o 80Increase address by 80
(S2) -|<|- (+2)Zvýšení adresy o 160Increase address by 160
(S2) -|<|- (+3)Zvýšení adresy o 320Increase address by 320
(S2) -|<|- (+4)  
(S2) -|<|- (+5)  
(S2) -|<|- (+6)Zapnutí rychlého režimuEnable fast mode
Určení adresy tlačítka je v nové verzi identické jako určení adresy přepínače. K číslu sloupce se přičte číslo řádku, s tím, že existuj sloupce pro A a jiné pro B pozici. Setting up address of button in new version is same as setting up address of switch. Take address of column and add value of row. We have separated columns for A and B position.
Součástky jsem z větší části kupoval v běžném obchodě se součástkami. Electronic parts are from usual electronic shops.

Base station
NamePartRemark
C1, C222pF/16Vceramic
C3, C4, C6100nceramic
C547u/10Velectrolyte
D1-D71N4148100mA diode
D151N40071A diode
IC1PIC16F628(A)processor
IC2MAX485XpressNet driver
IC34515CMOS
IC478L05voltage regulator
J1WEBP 6-4 LPRJ12 socket 4/6 pin
LED1, LED2LED - anyLED1 green, LED2 red
Q1Xtal 8MHzxtal
Q2BC557tranzistor
R1, R21k2rezistor
R3, R4, R510krezistor
S1DIP 08dill switch
X1, X2, X5, X6, X9, X11, X12ARK300-025,0mm 2 screw
X3, X4, X7, X8ARK300-035,0mm 3 screwDownload: HEX file Návod k použití.Několik rad k tlačítkům v případě TCO:
Klasická situace - jedno tlačítko mezi svorkami K1 a +1:

Mírné rozšíření - jedno tlačítko ovládá dvě vyhybky (bez ohledu na to jestli to dává smysl) a to jednu mezi K1 a +1 a druhou mezi K1 a +2:

Podobné rozšíření - jedno tlačítko ovládá dvě vyhybky (bez ohledu na to jestli to dává smysl) a to jednu mezi K1 a +1 a druhou mezi K8 a +1:

Následující rozšíření leckoho zklame - tato verze ovládá 4 vyhybky: mezi K1 a +1, mezi K1 a +2, mezi K8 a +1 a poslední mezi K8 a +2: (pochopitelně né dvě jak si většina lidí přeje)

Pro ovládání dvou vyhybek, které nemají společný vodič je nutné použít následující zapojení. To ovládá vyhybky mezi K1 a +1 a druhou mezi K8 a +2.

Poznámka: pokud si nedokážete odvodit hodnoty součástek, tak já používám odpory 470R a opto oddělovače PC817 (PC827 nebo PC847 - podle toho kolik jich potřebuji) a napájení +5V