Jindra Fučík

Pokud hledáte kde zařízení koupit hotové tak tady

SimpleMaus

Jedná se o mechanickou modifikaci ovladače od Paco Cañada. Jedná se pouze o změnu plošného spoje, schéma zapojení a podstata je stále stejná.

SimpleMaus

This is only mechanical modification of maus done by Paco Cañada. I have changed only PCB. Schematics and principles are same.

all in one .zip
Existují dvě verze, první běžná, prakticky shodná s původní. Řešil jsem jak jí zabudovat do ovládacího panelu a vzhledem k tomu, že velikost konektoru mnohonásobně přesahuje display na výšku, bylo nutné jej podkládat sokly a to se velmi neosvědčilo. Proto jsem vytvořil druhou verzi, která má display na spodní straně, která je prakticky plochá.
Here exist two versions of mouse. First one, same as original one. This version has a big problem with mounting into control panel. Size of X-Bus connector is few times bigger than size of LED display. I try to use some distances, but it not work good. Then I created new version, with display on back side. Back side is almost flat.
Na obrázku napravo je původní verze, vlevo nová. Jako dobrá patice pro display se ukázala nejlevnější patice DIL20 rozříznutá na dvě části. Pro novou verzi je dobré použít patici, která má odhalené spodní části nožiček. On the picture right hand side is original version, left hand new one. As a good socket for display I have found the cheapest socket DIL20, cut to two parts. For new version is good to use socket, with naked down side of pins.
Obrázek ukazuje ovladač v testovacím panelu a normální verzi položenou vedle. On the picture is shown panel version of maus built in my testing panel and original version on top of it.
Obrázky ukazují kompletní verzi ovladače z různých pohledů, včetně detailu pájení patice a uchycení v panelu.
Do testovacího panelu jsem použil šroubky z vrchní strany, pro finální verzi jej budu montovat ze spodní, stejně tak potenciometr je nutné montovat pod panel.
Pictures show complete maus from both sides, mounted into panel, and detail of soldering socket.
For testing I have mounted screws from top side, for final I will mount it to bottom. Also potentiometer should be mounted under panel.
Občas se někdo ptá na změnu používání tlačítka STOP. Udělal jsem pokusnou verzi programu, která umožňuje přepínat mezi režimem zastavení celého kolejiště a zastavení pouze zvolené mašiny (také v režimu E-STOP)

Jednoduše jsem rozšířil režim "host" ze dvou režimů na čtyři. Následujícím způsobem:
L0 = plný přístup, tlačítko STOP zastavuje celé kolejiště
L1 = nelze měnit vybranou lokomotivu, tlačítko STOP zastavuje celé kolejiště
L2 = plný přístup, tlačítko STOP zastavuje pouze vybranou lokomotivu
L3 = nelze měnit vybranou lokomotivu, tlačítko STOP zastavuje pouze vybranou lokomotivu
Sometimes friends asking me, if is possible change of behaviour of STOP button. Then I created testversion of program, where can be selected between stop of all layout or stop only selected locomotive (also in E=STOP mode)

I simple extended usage of "guest mode" configuration from two to four modes:
L0 = full access, STOP button stopping all layout
L1 = selected loco can not be changed, STOP button stopping all layout
L2 = full access, STOP button stopping only selected loco
L3 = selected loco can not be changed, STOP button stopping only selected locoDownload: simple_maus.zip Návod k použití HEX Beta 3.A.