Jindra Fučík

Analogový dekodér pro dlouhé vagóny

Úvod

Analogové vybavení nemám moc rád. Hodně lidí přichází s různými kreativními myšlenkami, co by se jim hodilo a aby to bylo jednoduché a analogové. Většinou z toho vznikají nedomyšlené paskvily, které končí větou "to nějak vymyslíš". Tenhle projekt navrhl Radek a zdá se mi docela použitelný. Dekodér pro dlouhé vozy ovládaný pomocí magnetu.

Popis zapojení

Je v zásadě jedno, jak budete zařízení říkat, pro mne se stále jedná o dekodér. Vlastně je to jen drobná modifikace TOHOTO funkčního dekodéru. Jen jsem přidělal jako vstup signálu magnetický kontakt. Dokonce jsem zachoval možnost čtení DCC signálu. Na desce dekodéru jsou dvě propojky, pokud se propojí jedna, je dekodér ovládaný magnetem, pokud se propojí druhá, vznikne normální DCC dekodér.

Musel jsem trochu upravit Charlieplexing (podle Charlie Allena z Maxim Integrated) matici. Původní verze používala 4 výstupy, takže 12 ovládaných LED (10 v kupé + 2 koncová světla). Nová verze je pro vozy s 11 kupé, takže potřebuji 5 výstupů (a mohu tedy udělat matici až 20 LED).

Pak nám tedy přibyl ještě jazýčkový kontakt. Jedná se o běžný spínací kontakt, umístěný na prostředku desky na straně blíž ke střeše. Kontakt sdílí vstup se vstupem DCC signálu, proto jsou na desce dvě propojky a je nutné si vybrat, jaký dekodér stavíme a podle toho jednu, nebo druhou propojit.

Vše ostatní zůstalo stejné, jako bylo u jeho DCC předchůdce.

Function decoder for long coaches

Introduction

I do not like analog equipment so much. A lot of people coming with various creative ideas, what can be interested for them ant it should be simple and analog. It end up with half-baked duds, which usually end up with sentence "you will invent it somehow". This one project was proposed by Radek and it look like useful. Decoder for long cars, controlled by magnet.

Hardware description

In reality it does not matter, how you will call it. It is decoder for me. In reality it is just modification of THIS function decoder. I was just added as input of signal reed contact. I was kept possibility to read classical DCC signal. Here are two jump switches on decoder board. Short one mean, decoder controlled by magnet. Short second mean, standard DCC decoder.

I have to polish Charlieplexing (by Charlie Allen from Maxim Integrated) matrix. Old one used 4 outputs, and was able to control 12 LEDs (10 in compartment + 2 front and rear). New version is for cars with 11 compartments. I need to use 5 outputs (and can control up to 20 LEDs).

And then reed contact appears here. It is usual magnetic reed contact, located in center of board on side closer to roof. Contact share input with DCC signal input pin, then two new jumpers are on board and it must be decided, which one variant is used.Based on selection, one or second is shorted.

Rest of hardware remain same as with DCC forerunner.

Schema

Dekodér jsem vyrobil ve velikosti pro Normální měřítko, takže není místa nazbyt. Aby nedocházelo k poblikávání při přejíždění výhybek, má na vrchní straně baterii kondenzátorů pro udržení napětí. Dekodér sám o sobě si také udržuje informaci o posledním stavu ve své flash paměti

I build decoder in Normal scale, then here is not so much place. To avoid blinking, for example when car passing turnouts, it contain array of capacitors for keeping energy. Decoder itself keeps information about last state in its flash memory.

Popis software

Software je velmi jednoduchý. Jelikož se jedná o analog, tak si uživatel nemůže nic nastavit a proto zde není moc co popisovat. Za pozornost stojí systém zapínání. Při krátkém přiblížení magnetu dojde k zapnutí, nebo vypnutí osvětlení kupé. Pokud magnet přiložíme na delší dobu (delší než 2 sekundy), pak dojde k přepínání předních/zadních koncových světel. Nejprve se zapnou zadní koncová světla, pokud je magnet stále přiložen, za další dvě sekundy se zhasnou zadní a rozsvítí přední koncová světla, za další dvě sekundy se rozsvítí oboje koncová světla a za další dvě sekundy všechna koncová světla zhasnou. Pochopitelně, pokud na začátku některá koncová světla svítila, tak nejprve zhasnou, aby se nemuselo čekat než projdou všechny stavy.

Efekt rozsvěcení salónu je také daný napevno. Po zapnutí se v krátké době rozsvítí několik málo kupé. Během času se postupně rozsvěcejí další, podle toho, jak se cestujícím zdá být tma. Po nějaké době může některé kupé zhasnout, pokud z něj vystoupí všichni cestující a průvodčí prázdné kupé zhasne. Kupé se rozsvěcují s efektem postupného zapalování zářivky, které nikdy nebylo moc zřetelné.

Software description

Software is very trivial. As it is analog, then user does not have possibility to configure any value. Then here is nothing to describe. Interesting is only method of switching on and off. When magnet is present for short period of time, it switch on or off compartment lights. When magnet is present for more than 2 seconds, then front/rear lights are switched. First rear lights are switched on, once magnet is still present for next 2 seconds, rear lights are switched off and front lughts are switched on. For next two seconds both front and rear lights are turned on. For next two seconds, all front and rear lights are switched off. Once we start when front or rear lights are on, then cycle start with switching them off first, to not need wait for rest of combinations.

Effect switching on compartments is fixed as well. When switched on, in short time some compartments are lighting. Within a time, more compartments are turning on, depend, how passengers feeling dark. After some time some compartment can switch light off, once all passengers left it and conductor turn lights off. Compartments are lighting on with wade effect, that was not so visible so much, same as in reality.