Jindra Fučík

Pokročilé počítačové rozhraní GenLI-101

Funkce Zařízení

Zařízení v tomto stavu umožňuje:
 • Kompatibilní se systémy používajícími XpressNet a RocoNet (včetně speciálních příkazů Roco® MultiMAUS)
 • Přímé připojení prostřednictvím USB (bez převodu na sériový port)
 • Adresy nastavitelné v plném rozsahu od adresy 1 až po adresu 31
 • Nastavení pomocí standardních nástrojů přímo z ovládacího software
 • Kompaktní konstrukce připravená pro montáž do panelu nebo krabičky
 • Vysoká přenosová rychlost (až do 12MBPS)
 • Standardizované CDC rozhraní umožňuje bezproblémový provoz na širokém spektru počítačů a operačních systémů včetně Windows, Linux, FreeBSD, Android, Raspbian a další
 • Výchozí XpressNet adresa 29 je vhodná pro většinu připojení

Advanced computer interface GenLI-101

Functions

Device in current state allow:
 • Compatibility with systems using XpressNet and RocoNet (including special commands used by Roco® MultiMAUS)
 • Direct USB connection (without transfer to serial port)
 • Full range of address starting by 1 up to 31
 • Configuration using standard tools directly from controlling software
 • Compact construction ready for mounting in box or to front panel.
 • High speed communication (up to 12MBPS)
 • Standard CDC interface allow good working in various operating systems including Windows, Linux, FreeBSD, Android, Raspbian etc.
 • Default XpressNet address 29 is suitable for majority of connections

Úvod

Na internetu se nachází celá řada návodů, jak modernizovat jednoduché rozhraní GenLI. Většina modernizací je založená na tom, že se k rozhraní přilepí převodník USB-serial FTDI FT232. To se mi zdá jako poněkud nešťastná metoda, protože vůbec nepřináší nic nového a zajímavého, nechává nebohý procesor simulovat sériový port, který však reálně nepotřebuje.
Proto jsem si vytvořil vlastní zařízení, které trochu více koresponduje s mojí představou. Použil jsem celkem slušně vybavený procesor PIC18F14K50, který přímo podporuje full speed USB rozhraní (12 Megabit). Znovu jsem napsal celé rozhraní s použitím již dříve osvědčeného USB CDC stacku.
Také jsem opustil původní konfiguraci pomocí speciálního menu a použil jsem klasickou konfiguraci navrženou pro rozhraní LI101 a další, takže lze XpressNet adresu modifikovat přímo z počítačového software (JMRI, ModelJOP, Lenz). Pochopitelně protože nedochází k vytváření fyzického sériového rozhraní, zařízení pracuje s jakoukoli konfigurací přenosové rychlosti na straně počítače. Pouze pro dodržení kompatibility podporuje příkazy pro změnu přenosové rychlosti. Tyto příkazy však nemají žádný efekt. V experimentální verzi jsem pak umožnil ještě používat režim, který umožňuje čtení knihoven z MultiMAUS.

Hardware

Hardwarová konstrukce je mimořádně jednoduchá, trochu připomíná základní schéma převodníku USB - RS485. Obsahuje pouze procesor a rozhraní 485. U nejjednodušší verze je mimořádně žádoucí, aby byla nejprve připojena do USB portu počítače a teprve následně do kolejiště
Vytvořil jsem také verzi, která má galvanicky oddělenou stranu do počítače a stranou do kolejiště. Tato verze má několik podstatných výhod. Například nezáleží na pořadí zapínání, takže je možné jí trvale nechat připojenou do počítače i do kolejiště a není nutné řešit, kdy je která strana zapnutá. Také nedochází k přenosu rušení a napěťových špiček z kolejiště do počítače.

Introduction

On the Internet can be found lot of instruction manuals, how to update GenLI computer interface. Majority of them are based on same principle - glue expensive USB-serial converter FTDI FT232 to interface. I§m not agree with this method of upgrade, it offering nothing new and interesting. This method keeping old fashion processor to simulate second serial port, which is in reality no necessary.
Then I was created my own interface, which little bit more correspond with my vision. I was used enough equipped processor PIC18F14K50, who directly support full speed USB device (12 Megabit). And again write all XpressNet interface with using time-proved USB CDC stack.
I also left original configuration by using special menu and used classic configuration designed for interfaces LI101 and other. Then it is possible to configure XpressNet address directly from computer software (JMRI, ModelJOP, Lenz). Of course because it is no necessary to create physical serial interface, device working with any configuration of communication speed on computer side. Only for compatibility it accept commands for change communication speed. But those commands have no effect. In experimental version I also allowed to use mode, allows for example read MultiMAUS library.

Hardware

Hardware construction is extremely easy. It look like basic schematics of USB - RS485 converter. It contain only main processor and 485 interface. With simplified version is strongly recommended to connect first USB and then to XpressNet of layout.
I also created version with optical isolation of computer side and XpressNet side. This version have few major benefits. For example not depend on order of connecting, then it is possible to have interface permanently connected into USB port of computer and to command station and it is no necessary to solve, which part is when powered. Also noise and voltage peeks are not transferred between layout and computer.

sch nano isolated

Připojení

Připojení zařízení je velice jednoduché a intuitivní. Pro nejjednodušší verzi (verze "nano") je vhodné dodrže postup zapojení nejprve do USB portu počítače a následně připojit k XpressNet rozhraní kolejiště.
V případě použití s centrálou NanoX například pomocí rozdvojky do portu XpressNet. V případě Lenz LZ100 (LZV100) pomocí speciálního kabelu, nebo pomocí adaptéru LA157 do svorek LMAB. V případě Roco přímo do zástrčky "Slave".
Connection of device is also very simple and intuitive. For most simple version (version "nano") is strongly recommended to maintain order of connecting cables. First to USB and then to XpressNet interface of layout. Version with optical isolation (version "opto") not depend on this order, it can be connected at any time to any connector.
In case of usage with NanoX command station for example can be connected directly to XpressNet socket. In a case of Lenz LZ100 (LZV100) can be connected using special cable, or using adapter LA157 into LMAB header. In a case of Roco, directly to "Slave" socket.

zdroj
Při prvním zapojení do počítače si některé systémy Windows vyžádají soubor ovladače. Lze použít jakýkoli USB-CDC ovladač, já jsem vytvořil TENTO základní ovladač.
Zařízení se přihlásí do systému jako univerzální zařízení se sériovou komunikací. Na systémech Windows to znamená běžný "COM port", na systémech Linux "/dev/ttyA*", na systémech BSD "/dev/cuaU*". Takže je použitelné pro všechny programy, které očekávají komunikaci po sériovém portu.

Vytvořením sériového portu se celkem zásadně zjednodušuje nastavení na straně ovládacího software. Zařízení lze připojit podle jakéhokoli návodu na připojení rozhraní Lenz LI100, Lenz LI100F, Lenz LI101, Lenz LI101F, GenLI nebo podobných.
Výchozí XpressNet adresa zařízení je 29. Většina ovládacích programů dokáže sama nastavit XpressNet adresu, pokud zařízení považují za LI101(F). Pokud nedokážete najít vhodný software, je možné si na konci této stránky stáhnout testovací aplikaci, která mimo jiné umožňuje nastavení adresy. Případně lze stáhnout konfigurační software na stránkách Lenz.

Na zařízení je několik LED diod. První dvě indikují připojení napájení sběrnic, další indikuje komunikaci s USB (včetně správné instalace ovladače) a poslední indikuje přenos dat mezi počítačem a centrálou.
Once interface is connected first time to computer, Windows type operating systems will ask for driver. It is possible to use any USB-CDC driver. I was created THIS basic driver.
Device is presented to operating system as universal device with serial communication. It means on usual "COM port" on Windows based systems, or "/dev/ttyA*" on Linux based systems, and "/dev/cuaU*" on BSD style systems. Then it can be used by any of program expecting serial port communication.

Creating of serial port is done for easiest configuration of controlling software. Interface can be connected with accordance of any manuals describing connection of Lenz LI100, Lenz LI100F, Lenz LI101, Lenz LI101F, GenLI or equivalents.
Default XpressNet address of interface is 29. Majority of controlling programs have ability to change this address, once see device as LI101(F). If you are not able to found proper software, it is possible to download testing application on bottom of this page. This application also allow to change address. Or you can use software directky from Lenz web pages.

You can found few LEDs on device. First and second indicating connection and powering from both buses. Third indicate communication with USB (including correct installation of driver) and last one indicate transfer between computer and command station.

Testovací aplikace

Vytvořil jsem si pro své testování velice jednoduchou aplikaci. Tato aplikace umožňuje jednoduché odesílání základních příkazů pro ovládání rozhraní a pro řízení lokomotiv a příslušenství. Aplikace nevyžaduje instalaci, lze jí přímo spustit. Také nevytváří žádné soubory ani trvalé záznamy. Okno aplikace používá pět základních karet.
První karta slouží k nastavení parametrů sériového portu a připojení k rozhraní. Teprve po připojení se zobrazí ostatní karty. Na první kartě lze také odeslat příkaz pro zjištění verze rozhraní a příkazové stanice, lze přečíst a nastavit XpressNet adresu rozhraní. Také jsou přítomná tlačítka pro zapnutí a vypnutí traťového napětí.
Druhá karta slouží k ovládání jedné lokomotivy. Pozor - nic neprobíhá automaticky, pokud tedy nestisknete tlačítko pro přečtení stavu lokomotivy, program bude zobrazovat informace, které nejsou pravdivé. Lze vyzkoušet ovládání všech 28 funkcí. (Funkce F13-F28 jsou dostupné od XpressNet verze 3,6.)
Třetí karta slouží k ovládání příslušenství (výhybek). I zde platí, že pokud nepoužijete tlačítko pro přečtení stavu, nemusí zobrazované hodnoty odpovídat realitě.
Čtvrtá karta zobrazuje stav modulů zpětného hlášení. Na sběrnici XpressNet neexistuje možnost vyžádat si stav zpětného hlášení, proto tam kde doposud neproběhla žádná informace, je stav zobrazován šedou barvou.
Pátá karta slouží k demonstraci speciálních funkcí a práce s knihovnou lokomotiv společně s MultiMAUS. Po stisku tlačítka [Receive] začne program poslouchat příkazy pro správu knihovny. Potom stačí na MultiMAUS použít funkci "Odeslat obsah knihovny" a program jej zobrazí v tabulce. Zde je možná základní editace a následné odeslání zpět do MultiMAUS. (Před odesláním je na MultiMAUS nutné zvolit "Přijmout obsah knihovny".) Takto je možné celkem komfortně upravovat obsah knihovny.

Všechny příkazy které odcházejí a přicházejí z rozhraní jsou vypisovány v hex formátu do spodní části okna. Je možné je kopírovat a zkoumat v textovém editoru.

Celá aplikace má sloužit jako návod, jak je možné pracovat s XpressNet sběrnicí pomocí počítačového rozhraní GenLI-101. Program je napsán v Borland Delphi. Pokud někdo projeví zájem a schopnosti program dále rozvíjet, s radostí mu předám zdrojové kódy. Ale než si o ně napíšete, připravte si krátkou prezentaci vašich dosavadních programátorských úspěchů a také základních znalostí XpressNet.

Test application

I have done small and simple testing application for my testing of interfaces. This application allow simple sending and receiving of basic commands for controlling interface and locomotive or accessories. Application not need any installation, can be directly started up. It also not creating any files or permanent records. Application window using five basic cards.
First card is for setting up serial port parameters and connection to interface. When port is open, next cards are shown. On first card is also possible to send commands for getting interface and command station versions, it is possible to read and configure XpressNet address of interface. Here are also buttons for enable and disable track voltage.
Second card is designed for controlling single locomotive. Remember - nothing is done automatically. Then once you will not push button for request information of locomotive, program can show non true information. It is possible to test all 28 functions. (Functions F13-F28 are available starting XpressNet version 3.6.)
Third card is used for controlling accessories (turnouts). Also here is necessary to use function for read state, or information is not valid.
Fourth card displaying state of feedback modules. On XpressNet is not possible to send request for feedback information. Then modules which not send information itself is marked by grey colour.
Fifth card is for demonstration of special functions and working with MultiMAUS library. After using of [Receive] button will program start listening of commands for library information. Then should be activated MultiMAUS function "Send library entries" and program will display it in table. Here can be used basic edit and then send it back to MultiMAUS. (Before sending must be activated MultiMAUS function "Receive library".) This can be used for comfortable editing of library

All sent and received commands are listed in hex form in bottom part of window. It is possible to copy and inspect them in text editor.

All application is designed as instruction how is possible to work with XpressNet bus using interface GenLI-101. Program is written in Borland Delphi. Once someone is interested and is able to continue on program development, I will be happy to send source codes. But before you will send me request for them, please prepare short presentation of your previous programming successes and also basic knowledge of XpressNet.

Rozšířené funkce

Na programátorské úrovni rozhraní podporuje plný rozsah XpressNet příkazů tak, jak je interpretuje centrála. Navíc podporuje všechny interní příkazy pro rozhraní, která definuje Lenz a respektuje interní příkazy, které definoval Karst Drenth a Wim Ros pro své rozhraní S88XPressNetLI.

Následující popis je určený zejména pro programátory. Zároveň se předpokládá znalost komunikace na XpressNet rozhraní, která zde není popsána. Jsou zde vytažené pouze vnitřní příkazy, které jsou buď zajímavé, nebo nemusí být standardní.

Rozpoznání verze Rozhraní
Zde je použit standardní příkaz, který podporují všechna rozhraní typu LI.

Extended functions

On programming level interface support full spectrum of XpressNet commands on same level as they are implemented in command station. In addition interface support all internal commands for interfaces defined by Lenz and respect internal commands defined by Karst Drenth and Wim Ros for its interface S88XPressNetLI.

Following description is prepared especially for programmers. It also expect programmers with knowledge of XpressNet communication. XpressNet communication is not described in this document. Here is listed only interface internal commands, that are interesting or that have non standard behaviour.

Request for interface version
Here is used standard command, supported by all LI type interfaces.
Command
 Header byteX-Or-byte
Binary:1111 00001111 0000
Hex:0xF00xF0
Decimal:240240

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:0000 0010VVVV VVVVCCCC CCCCX-Or-byte
Hex:0x02VVCCX-Or-byte
Decimal:2VVCCX-Or-byte
Rozhraní vrací svojí reálnou verzi, takže aktuálně hardware 1.0 a software 1

Přečtení a nastavení XpressNet adresy
Tento příkaz podporují rozhraní LI101 a novější, jedná se o standardní příkaz.
Interface return its actual version, then hardware 1.0 and software 1

Read and set XpressNet address
This command is supported by all interfaces version LI101 or higher, it is standard command.
Command
 Header byteData byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00100000 0001ADRX-Or-byte
Hex:0xF20x01ADRX-Or-byte
Decimal:2421ADRX-Or-byte

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00100000 0001ADRX-Or-byte
Hex:0xF20x01ADRX-Or-byte
Decimal:2421ADRX-Or-byte
Pokud je při volání adresa v rozsahu 1-31, rozhraní okamžitě použije tuto adresu jako vlastní. Vždy vrací aktuální adresu. Pro dotaz na adresu beze změny se doporučuje použít ADR=0, nebo ADR=0xFF.

Přečtení a nastavení přenosové rychlosti sériového portu
Tento příkaz podporují rozhraní LI101 a novější, jedná se o standardní příkaz.
Once command is sent with address in range 1-31, interface will immediate use this address as its own address. Always returning actual address. For request for address without change is recommended to use ADR=0 or ADR=0xFF.

Read and set serial line communication speed
This command is supported by all interfaces version LI101 or higher, it is standard command.
Command
 Header byteData byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00100000 0010BAUDX-Or-byte
Hex:0xF20x02BAUDX-Or-byte
Decimal:2422BAUDX-Or-byte

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00100000 0010BAUDX-Or-byte
Hex:0xF20x02BAUDX-Or-byte
Decimal:2422BAUDX-Or-byte
Tento příkaz nemá pro rozhraní žádný význam, jeho interpretace se simuluje jen pro zachování kompatibility. Hodnota se nikam nezapisuje a při dalším zapnutí je vždy nastavená na 9600. Rozhraní však pracuje s libovolnou rychlostí.

Přečtení a nastavení základní adresy pro moduly zpětného hlášení S88
Tento příkaz podporují rozhraní vybavená sběrnicí S88, aktuální verze jej nepodporuje.
This command have no effect for interface. Execution is simulated only for keeping compatibility. Value is not stored and during next power up is always configured as 9600. But interface working with any communication speed.

Read and set basic address for feedback modules S88
This command is supported by interfaces equipped by S88 feedback interface. Current version not support this command.
Command
 Header byteData byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 0001MOD.ADDRX-Or-byte
Hex:0xF20xF1MOD.ADDRX-Or-byte
Decimal:242241MOD.ADDRX-Or-byte

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 0001MOD.ADDRX-Or-byte
Hex:0xF20xF1MOD.ADDRX-Or-byte
Decimal:242241MOD.ADDRX-Or-byte
Tento příkaz bude podporován v další verzi rozhraní.

Přečtení a nastavení počtu osmi-bitových modulů S88
Tento příkaz podporují rozhraní vybavená sběrnicí S88, aktuální verze jej nepodporuje.
This command will be supported in future version of interface.

Read and set number of 8 bit S88 modules
This command is supported by interfaces equipped by S88 feedback interface. Current version not support this command.
Command
 Header byteData byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 0010MOD.COUNTX-Or-byte
Hex:0xF20xF2MOD.COUNTX-Or-byte
Decimal:242242MOD.COUNTX-Or-byte

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 0010MOD.COUNTX-Or-byte
Hex:0xF20xF2MOD.COUNTX-Or-byte
Decimal:242242MOD.COUNTX-Or-byte
Tento příkaz bude podporován v další verzi rozhraní.

Přečtení a nastavení masky promiskuitního režimu
Tento příkaz umožňuje zapnout režim, kdy zařízení poslouchá příkazy odeslané jiným XpressNet zařízením a předává je do počítače.
Tento režim hojně využívá Roco MultiMAUS. Nemusí se tak periodicky dotazovat centrály, jestli lokomotivu nezačal ovládat jiný ovladač, protože poslouchá příkazy pro ovládání lokomotiv všech ovladačů. Proto tak rychle reaguje na změnu při ovládání jiné lokomotivy.
Asi nejužitečnější je tato vlastnost v případě, kdy chceme na počítači číst a upravovat obsah MultiMAUS knihovny. Pokud na MultiMAUS zvolíme "Odeslat obsah knihovny", pak MultiMAUS odešle příkazy ve tvaru "0xE* 0xF1 AddrH AddrL IDX SIZE [NAME][XOR]" (popis), které však nevyhodnocuje centrála, ale poslouchají je ostatní ovladače, které jsou zapnuté v režimu "Přijmout obsah knihovny".
This command will be supported in future version of interface.

Read and set mask for promiscuity mode
This command allow to configure promiscuity mode. In this mode interface listen commands sent by another XpressNet device and transferring them to computer.
Promiscuity mode is hardly used by Roco MultiMAUS. It must not periodically ask command station once locomotive is not controlled by other device, because listen commands for control locomotives from other devices. Then it is able react that fast for any changes during controlling locomotive.
Most useful usage for this mode is case, when we would like to read and edit content of MultiMAUS library. Once MultiMAUS performing command "Send content of library", it start sending commands in form "0xE* 0xF1 AddrH AddrL IDX SIZE [NAME][XOR]" (descr.). Those commands are not interpreted by command station, but other devices in mode "Receive library content" listening and storing them.
Command
 Header byteData byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 0101MMMM CCCCX-Or-byte
Hex:0xF20xF5MCX-Or-byte
Decimal:242245MCX-Or-byte

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 0101MMMM CCCCX-Or-byte
Hex:0xF20xF5MCX-Or-byte
Decimal:242245MCX-Or-byte
Popis:
 • bity MMMM označují header byte příkazu, který se bude sledovat. Jedná se vždy jen o horní nibble, který určuje příkaz. Spodní nibble, který určuje počet bajtů, není omezen.
 • bity CCCC označují počet bajtů, které se budou sledovat. Pokud je CCCC=0, nesleduje se nic, pokud je CCCC = 1, sleduje se vše, kde header byte odpovídá zadanému vzoru, pokud je CCCC=2, sleduje se Header byte a Data byte 1 (viz dále)
Komentář:
Dotaz na aktuální stav lze udělat příkazem, který má MC=0x00, vypnutí sledování pak příkazem který má MC=0x10

Přečtení a nastavení datového bajtu promiskuitního režimu
Tímto příkazem je možné definovat Datový bajt 1 pro případ, že v promiskuitním režimu potřebujeme přesněji definovat, které příkazy přeposílat a které nikoli.
To je vhodné, pokud potřebujeme rozlišit mezi příkazem pro rychlost "0xE4 0x11 AddrH AddrL SPEED XOR" a například pseudo-příkazem knihovny "0xE* 0xF1 AddrH AddrL IDX SIZE [NAME][XOR]". Oba příkazy začínají stejnou maskou 0xE*, takže by rozhraní posílalo oba, pokud však potřebujeme sledovat jen příkazy knihovny, pak je vhodnější sledovat celou dvojici 0xE* 0xF1. Proto byl vytvořen tento příkaz.
Description:
 • bits MMMM representing header byte of inspected command. It is always upper nibble, describing command. Lower nibble, describing command length, is not limited.
 • bits CCCC representing number of bytes, which will be inspected. If CCCC=0, then function is disabled. If CCCC = 1, then all commands with same header byte are transferred to computer. If CCCC=2, then all commands with same Header byte and Data byte 1 (see next) are inspected
Comment:
Request to current state can be done by MC=0x00, disable of promiscuity mode is done by MC=0x10

Read and set data byte for promiscuity mode
This command allow to configure Data byte 1 inspected during promiscuity mode. In a case we need to define more exact commands inspected in promiscuity mode.
That is useful in cases we need to filter for example commands for speed "0xE4 0x11 AddrH AddrL SPEED XOR" and library pseudo-commands "0xE* 0xF1 AddrH AddrL IDX SIZE [NAME][XOR]". Both of them starting with mask 0xE*, then interface will send both of them. Once we are interested only in commands for library, then it is better to inspect two bytes of command 0xE* 0xF1. That is why this command was designed for.
Command
 Header byteData byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 0110MMMM MMMMX-Or-byte
Hex:0xF20xF6MASKX-Or-byte
Decimal:242246MASKX-Or-byte

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 0110MMMM MMMMX-Or-byte
Hex:0xF20xF6MASKX-Or-byte
Decimal:242246MASKX-Or-byte
Popis:
Hodnota MASK určuje hodnotu Datového bajtu 1 příkazu, který se bude sledovat. Komentáře:
Dotaz na aktuální stav lze udělat příkazem, který má MASK=0x00.
Aby byla hodnota aktivní, je nutné zapnout sledování dvou bajtů tak, že hodnota CCCC masky promiskuitního režimu byla 2.
Příklad:
Pro příklad sledování položek knihovny MultiMAUS, které mají tvar: "0xE* 0xF1 AddrH AddrL IDX SIZE [NAME][XOR]" (musíme sledovat všechny příkazy začínající 0xE* 0xF1) definujeme masky následujícím způsobem:
0xF2 0xF6 0xF1 0xF5
0xF2 0xF5 0xE2 0xE5
po té když MultiMAUS zahájí odesílání položek knihovny, budou tyto přeneseny až do počítače.

Přečtení a nastavení stavu testovacího režimu
Tento příkaz používá rozhraní S88XPressNetLI pro ovládání testovacího režimu.
V testovacím režimu rozhraní posílá všechny příkazy probíhající po síti XpressNet do počítače.
Description:
Value of MASK mean value of Data byte 1 of inspected command. Comments:
Request for current configuration can be done by value MASK=0x00.
To activate this value, it is necessary to enable inspection of two bytes in promiscuity mode by setting promiscuity mode mask CCCC equal to 2.
Example:
For example for listening of MultiMAUS library values in format "0xE* 0xF1 AddrH AddrL IDX SIZE [NAME][XOR]" (we must read all commands starting with 0xE* 0xF1). The masks will be defined as presented in following example:
0xF2 0xF6 0xF1 0xF5
0xF2 0xF5 0xE2 0xE5
Then when MultiMAUS will start sending of library entry, those commands will be transferred to computer.

Read and set state of test mode
This command is used by interface S88XPressNetLI for controlling of testing mode.
In testing mode interface sending all commands from XpressNet to computer.
Command
 Header byteData byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 1110TESTMODEX-Or-byte
Hex:0xF20xFETESTMODEX-Or-byte
Decimal:242254TESTMODEX-Or-byte

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 1110TESTMODEX-Or-byte
Hex:0xF20xFETESTMODEX-Or-byte
Decimal:242254TESTMODEX-Or-byte
Tento příkaz není podporován ve současné verzi rozhraní, je pouze udržován pro kompatibilitu.

Přečtení a nastavení stavu programovacího režimu S88XPressNetLI
Tento příkaz podporují pouze rozhraní S88XPressNetLI pro své vnitřní programování.
This command is not supported in current version of interface, it is only for compatibility.

Read and set of programming mode for S88XPressNetLI
This command is supported only by interface S88XPressNetLI for its internal programming.
Command
 Header byteData byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 1111PROGMODEX-Or-byte
Hex:0xF20xFFPROGMODEX-Or-byte
Decimal:242255PROGMODEX-Or-byte

Response
 Header byteData Byte 1Data byte 2X-Or-byte
Binary:1111 00101111 1111PROGMODEX-Or-byte
Hex:0xF20xFFPROGMODEX-Or-byte
Decimal:242255PROGMODEX-Or-byte
Tento příkaz není podporován v současné verzi rozhraní, je pouze udržován pro kompatibilitu.

This command is not supported in current version of interface, it is only for compatibility.

Pokud máte problém s osazováním, nebo s výrobou desek plošných spojů, využijte kontaktní formulář na TOMTO web-shopu, kde si můžete objednat hotové rozhraní. Once you have problems with soldering or creating PCB boards, please use contact form on THIS web-shop, where you can order finished interface.

Download: TestApp.zip Windows driver GenLI_101_USB.inf