Jindra Fučík


Conformance Warrant 2017-0004
Již od verze 1DCC Dekodér příslušenství pro motorové přestavníky MP1

Česká firma MTB model vyrábí velmi komfortní přestavník pro výhybky pod označením MP1. Jedná se o opravdu povedený výrobek, který potěší celou řadu modelářů. Přestavník má celou řadu vlastností, které se dají celkem dobře využít. Vzhledem k tomu, že se většina modelářů pokouší přestavník připojit pomocí běžných dekodérů pro elektromagnetické přestavníky, což je sice možné, ale poněkud to ztrácí na komfortu, který přestavník nabízí. Také to celkem negativně ovlivňuje kabelové rozvody.

Proto jsem se rozhodl vytvořit dekodér, který bude lépe respektovat vlastnosti přestavníku a bude také rozměrově odpovídat, bude maximálně jednoduchý na obsluhu a nebude nutit uživatele tahat stovky drátů.
Vytvořil jsem proto velice jednoduchý dekodér, který je vlastně dekodérem příslušenství pro jednu výhybku, rovnou obsahuje parametry přestavníku a rozměrově je s přestavníkem téměř identický. Snažil jsem se však zachovat jednu z hlavních předností přestavníku a to je malá velikost, proto jsem dekodér udělal velice plochý s navíc s možností montáže buď na přestavník a nebo vedle přestavníku.
Požadavek na plochý dekodér vedl k několika drobným kompromisům. Asi nejzásadnější je svorkovnice pro připojení DCC signálu (na fotografiích modrá). Tato svorkovnice je poměrně vysoká. Na přiložených fotografiích je osazena v komfortní poloze "na dekodéru". V této poloze je přestavník s dekodérem nejvyšší, ale zároveň se s ním nejlépe pracuje a nepřesahuje profil přestavníku. Druhá možnost je osazení svorkovnice na výčnělek na plošném spoji na obrácenou stranu. Pak dekodér mírně přesahuje profil, ale má menší tloušťku. Pokud opravdu řešíte každý milimetr, pak je ještě možnost přímého připájení vodičů na místo svorkovnice. To je také důvod, proč svorkovnici dostanete v sáčku vedle dekodéru, pokud si jej kupujete jako hotový výrobek (od autorizovaného prodejce) a na desce jsou dvě místa pro připájení a jedno místo pro odstřižení.
Druhý prvek, který zásadně ovlivňuje velikost je konektor určený pro nahrávání firmware a zároveň pro rozšiřující funkce. Tento konektor se normálně neosazuje, pokud však hodláte používat některé z volitelných funkcí, požádejte prodejce o jejich aktivaci a osazení konektoru.


Conformance Warrant 2017-0004
Starting with version 1DCC decoder for MP1 switching machines

Czech company MTB model produce very comfortable turnout switch machines marked MP1. I guess it is really successful product, that satisfy lot of train modellers. Switch machine have lot of functionalities, that can be helpful. A lot of train modellers trying to connect this switch machine using standard DCC decoders for electromagnetic switches (that is of course possible), but it little degrade comfort that switch machine offer. It also make little chaotic wiring of layout.

Then I decide to make decoder with better respect characteristics of switch machine. The decoder must better fit switch machine dimensions; must be as simple as possible and wiring must be maximum simple without hundreds of wires.
I created very simple decoder, that is in reality accessory decoder for one turnout. It contain of the shelf all parameters of switch machine. The decoder have identical dimensions as switch machine. I tried to keep on mind one of primary advantages of switch machine - small size, especially thickness. Then I build decoder very flat and with option to mount on top of switch machine or next to switch machine.
The request for thickness make few compromises. The major one is terminal clip header for connection of DCC signal (blue one on photos). This clip is tall compare to other components. The clip is presented in comfort position on attached photos - it mean sitting on top of decoder. In this position is switch machine with decoder tallest, but from the other hand the work with cables is most comfortable. It also better fit width profile of switch machine. Second option is to solder clip terminal to overhang on PCB upside down. Then decoder is little oversized compare to switch machine, but from the other hand it is more flat. Once you are looking for every millimetre, then it is possible to solder wires directly to PCB and use no any clip terminal. That is reason, why you will get by default clip terminal in beg separately, once you buy it as finished product (from authorized reseller) and why here is two valid soldering places and one possible cut line on the PCB.
Second part dramatically affect decoder dimensions is pin terminal given for firmware load. This terminal can be also used for extension functions. This terminal is usually not populated on decoder. Once you would like to use some of additional functions, ask reseller for activation of this function and solder of this header.
Jak již bylo řečeno, dekodér se jednoduše přišroubuje ke svorkám přestavníku, připojí se DCC signál a vše je připraveno k používání.
Po připojení potřebujeme nastavit adresu. Je možné použít klasické programování CV. Nebo, pokud máme variantu s adresní propojkou, lze použít zjednodušenou metodu. Na boční straně desky jsou propojovací kolíky (jumpery). Propojíme dvojici, která je uprostřed (vývody 3 a 4) (zpravidla, pokud dostanete variantu s adresní propojkou, pak je to jediná osazená dvojice). Zatímco je propojen, přepneme několikrát na ovladači požadovanou výhybku. Dekodér si její adresu poznamená. Nyní propojku rozpojíme a pokračujeme v běžném používání. (Připomínám, že tato funkcionalita musí být povolena ve firmware a jen připájet konektor nestačí).
Dekodér je vybaven dvěma indikačními LED, ty ukazují, v jaké poloze se nachází přestavník. Pokud je v jedné koncové poloze, svítí jedna, pokud je ve druhé, svítí druhá. Pokud právě probíhá přestavování, nesvítí žádná.
Tento stav je tak velice vhodný pro potřeby sledování reálné polohy výhybky, proto existuje alternativní firmware, který má stav LED vyvedený na piny rozšiřujícího konektoru. Piny jsou buzeny přímo +5V/20mA, takže jsou vhodné pro připojení optočlenů typu PC817 s tím, že je nutné použít předřadný rezistor s hodnotou 560-470Ω. Zapojení je takové, že se připojí první rezistor k vývodu nejblíže ke svorkovnici DCC (vývod 1), k tomuto rezistoru se připojí anoda optočlenu. Katoda optočlenu se připojí k vývodu který je čtvrtý od DCC svorkovnice (vývod 4). Druhý rezistor se připojí k druhému vývodu (vývod 2) a k němu druhá anoda. Katoda druhého optočlenu se připojí opět ke čtvrtému vývodu. I zde připomínám, že se jedná o volitelnou funkci a je nutné si vyžádat vhodný firmware. Výstup není nikterak ošetřen, takže připojené optočleny musí být na co nejkratší vzdálenost, rozhodně ne delší, než 10cm. Délka vodičů za optočlenem nechť odpovídá potřebám použitého kodéru zpětného hlášení.
As it was stated, decoder can be simply connected to screw terminal on switch machine, connected to DCC signal and that is all you need to done for working.
After connection you need to configure decoder address. It can be done using traditional CV programming, or (once you have variant with address programming pins) you can use simplified method. On terminal side of board are populated shorting pins (jumpers). Short of those pins in middle (pins 3 and 4) (usually, when you have variant with addressing jumper from authorized dealer, it is only one populated pair). In time when jumper is short, you have to switch few times requested turnout. Decoder will catch and remember address of this turnout. After this action disconnect shorting jumper and continue with standard usage. (do not forget, that this functionality must be enabled in firmware, solder of pins is not enough).
Decoder is equipped by two indication LEDs. Those LEDs indicate position and status of switch machine. First LED lighting, once switch machine is in one endpoint; second LED lighting when switch machine is in second endpoint. In time of switching no LEDs lighting.
This state is very interesting for real turnout feedback. Then alternative firmware exist with LED state presented on pins of extension header. Those pins are powered directly by +5V/20mA, then they are good for connection of optocouplers PC817 type. It must be used resistor with value about 560-470Ω. Connection is like this. Connect first resistor to pin closer to DCC (output 1), connect anode of optocoupler to second leg of this resistor. Connect cathode of optocoupler to fourth pin from DCC (output 4). Second resistor has to be connected to second pin (output 2) and second anode to resistor. Cathode of second optocoupler has to be connected again to fourth pin. The same notice is valid here - functionality is optional and using alternative firmware. Output have no any protection, then connected optocouplers must have as short connection as possible, the connection can not exceed 10cm. Length of wires on opposite side must be with accordance of used feedback module.

Normální verze | Normal version


Programovací jumper | Programing jumper / Připojení detekce | Add feedback
Následující tabulka popisuje použitá CV. Following table describe used CVs.

CV Values
CV#defaultmin-maxvýznammeaning
151-255Primární adresa (spodní polovina)Primary address (lower half)
710-Verze (pouze pro čtení)Version (read only)
8158-Identifikac výrobce (pouze pro čtení)Manufacturer ID (read only)
900-7Primární adresa (horní polovina)primary address (upper half)
29192192KonfiguraceConfig
3410-7Příznaky (1=pamatovat si pozici, 2=reverze, 4=režim Roco/Lenz)Flags (1=save position, 2=reverse, 4=mode Roco/Lenz)


Přestavník má jednu drobnou nectnost - nedokáže změnit směr přestavování. Nejprve musí dokončit cestu jedním směrem a pak až může zahájit cestu směrem opačným. Tuto vlastnost musí dekodér respektovat, proto také dokončuje cestu jedním směrem a až následně se vydává směrem druhým.
Pokud požadujeme pomalejší přestavování, je možné prostřední vodič, kterým je dekodér propojen s přestavníkem nahradit rezistorem. Rezistor by měl být spíše masivnějšího charakteru nejlépe alespoň 2W ztrátového výkonu. Hodnota podle uvážení zhruba 15Ω až 68Ω. Drobná poznámka - pro větší hodnoty může dojít k poklesu spolehlivosti čtení CV při programování.

Switch machine have one small disadvantage - it is not able to change travel direction during moving. First of all one direction move must be finished and then oposite direction move can be started. This disadvantage must be represented by decoder, then decoder finish travel by one direction and then change direction to oposite side.
Once you require slower movement, it is possible to replace middle wire between decoder and switch machine with resistor. Resistor has to be more masive better is at minimum 2W. Resistance of can be value between 15Ω to 68Ω. Small note - bigger resistance can affect quality of reading of CVs during programming.
Vzhledem k tomu, že u nás dvě nejběžnější centrály používají různé adresování příslušenství, najdeme v CV34 bit 3 (hodnota větší o 4), který slouží k přepínání adresování podle Lenz a nebo Roco. Výchozí hodnota je pro centrálu typu Roco, pokud nastavená adresa v CV1/CV9 neodpovídá očekávání, pak je dobré hodnotu CV34 zvětšit o 4 a znovu se podívat na nastavenou adresu.
Součástí CV34 je také bit 2 (hodnota větší o 2), který slouží ke změně směru přepínání. Pokud tedy potřebujeme přehodit směr rovně a směr do odbočky, jednoduše zvětšíme hodnotu CV34 o hodnotu 2.
CV34 také obsahuje bit 1 (hodnota větší o 1), který slouží k tomu, aby se přestavník vracel k poslední známé poloze. Tato funkcionalita však příliš nedává smysl, vzhledem k tomu, že přestavník není schopen se samostatně pohybovat.
Because two major command stations on local market using different methods for addressing of accessories, here is bit 3 in CV34 (value plus 4), it is dedicated to switching addressing mode by Lenz or by Roco. Default value is for Roco command station. Once address configured in CV1/CV9 not fits expectation, then it is recommended to add 4 to value of CV34 and then check configured address again.
The part of CV34 is also bit 2 (value increased by 2). This bit is used for reverse travel direction. Then once we would like to change direction of straight and turn, we can simply add 2 to value of CV34.
Last bit in CV34 is bit 1 (value increased by 1). This bit is used for instruct decoder to return switch machine to last saved direction. But this functionality is not very helpful, because switch machine is not able to move without decoder.Takto vypadá komerční balení | This is how commercial package look
(Dekodér a svorkovnice zvlášť) | (Decoder with terminal separately)


Možnosti připojení | Terminal mounting options
svorkovnice pod, svorkovnice nad, bez svorkovnice| terminal under, terminal on top, without terminal


Dekodér s adresním jumperem, dekodéry připojené k přestavníku, před ohnutím | Decoder option with address jumper, decoders connected to switch machine before bend

Autorizovaní prodejci | Authorized resellers: DIGI-CZ, pojezdy.eu