Jindra Fučík

XWL mini TCO

Již několikrát se mne lidé ptali na možnost bezdrátového ovládání výhybek a příslušenství. Tato možnost je atraktivní zejména pro zahradní železnici a pro rozsáhlá kolejiště, kde jeden člověk ovládá příslušenství ve větší vzdálenosti od sebe.
Rozhodl jsem se tedy rozšířit možnosti ovládání XWL které vytvořil Paco Cañada a které jsem upravil pro naše podmínky.
Využil jsem jednoduchý procesor PIC16F628A. Pro vstupní tlačítka jsem použil technologii známou jako Charlieplexing, která umožňuje připojit 56 tlačítek (nebo spínačů) na 8 vývodů procesoru. Vzhledem k tomu, že potřebujeme 4 pozice pro nastavení, dostaneme 52 pozic pro ovládací tlačítka. Pro přenosné zařízení se mi zdálo 52 tlačítek jako dostatečné číslo.
Propojovací matice nutná pro zapojení charlieplexingu je poněkud komplikovaná, takže jsem se rozhodl jí celou realizovat na desce plošného spoje a použít nožičkové lišty pro připojení jednotlivých tlačítek. Bohužel mi tím vznikla oboustranná deska plošného spoje, která se o něco hůře realizuje v domácích podmínkách.

XWL mini TCO

Sometimes somebody asking me about wireless control of turnouts and accessories. This feature is attractive especially for garden trains and sor big layouts, where one user controlling accessories on large distance.
I decided then extend possibility of XWL controller created by Paco Cañada and extended for czech market.
I used simple processor PIC16F628A. For handling of buttons I was used technique known as Charlieplexing, that allows me to use 56 push buttons (or switches) with usage of 8 IO pins on prosessor. Because we need 4 positions for configuration, we will get 52 positions for controlling buttons. For mobile device 52 buttons look like enough.
Interconnection matrix necessary for interconnect of charlieplexing is not that simple, then I was decided to realize it all on PCB board and use pin headers for connecting of buttons. Then I should create double sided board. Double sided boards can be problem for home making.

Tento ovladač využívá stejnou základnovou stanici, jakou používají ostatní XWL ovladače, není tedy nutné na ní provádět žádné úpravy. S jednou základnovou stanicí lze používat současně XWL ovladač pro jízdu a zároveň tento ovladač pro příslušenství

Pro použití tlačítek v matici je tradičně nutné doplnit ke každému tlačítku diodu. Charlieplexing matice je navíc zrádná v tom, že pokud použijeme diodu obráceně, dostaneme platnou kombinaci, pouze dojde k přehození řádku a sloupce.
Jelikož je možné provozovat 8 ovladačů, kterým je nutné nastavit samostatné adresy 0-7, potřebujeme 3 konfigurační přepínače. Přepínače jsou označené A,B,C. Jejich význam je uveden v následující tabulce. Jako přepínač jsem použil samotnou diodu, na kterou jsem přímo při-cvakl konektor. Tím jsem dostal obdobu známého jumperu.
Poslední konfigurační pozice je použitá pro posun čísel výhybek o 25 pozic. Bez přepínače budeme ovládat příslušenství s čísly 1-26, pokud zapojíme tento přepínač, budou čísla příslušenství 26-52.

Tlačítka je nutné doplnit o diody. Normálně diody pájím přímo na tlačítka a až poté připájím vodiče s konektorem.
This controller using same base station as other WXL controllers, it is not necessary to done any changes on this base station. It is possible to use together XWL controller for locomotives and this for accessories at one time.

For using push buttons in matrix it is necessary to add diode to every push button. Charlieplexing matrix is tricky, that when you will use diode in reverse polarity, you will get another valid combination. Only will be changed rows and columns.
Because it is possible to use up to 8 controllers, it must be possible to set-up addresses 0-7. Then we need 3 configuration switches. Switches are marked as A,B,C. Description of switches can be found in following table. As a switch I§m using only diode crimped directly into connector. I was get device look like usual jumper.
I used last configuration position for increment accessory number by +25 positions. Without this switch we will control accessory with numbers 1-26, when we will add this switch, the numbers will be 26-52

Push buttons should be extended with diodes. Normally I§m soldering diodes directly onto buttons and then cables wit connector.
ABCAdresa / Address
:::0
8::1
:8:2
88:3
::84
8:85
:886
8887

: - otevřená / open
8 - se spojkou / closed
Následující obrázek ukazuje číslovací plán. Vždy dva kolíky pro jednu pozici.
Jak již bylo napsáno nahoře - je potřeba sledovat polaritu diod, v případě obrácené polarity dostaneme jiné číslo výhybky, než jsme očekávali.
Following figure shows numbering plan. Two pins are used for one position.
As stated before - it is crucial to keep on mind polarity of diodes, in a case of reverting polarity you will get another turnout address then you expect.
Pokud máte problém s osazováním, nebo s výrobou desek plošných spojů, využijte kontaktní formulář na TOMTO web-shopu, kde si můžete komponenty objednat. Once you have problems with soldering or creating PCB boards, please use contact form on THIS web-shop, where you can order some parts and components.Download: Schema.