Jindra Fučík

Jednoduchý ovladač příslušenství

Úvod

Pro svou dceru jsem hledal vhodný ovladač pro příslušenství (zejména pro výhybky). Podstata spočívá v tom, že dcera používá kolejiště "na koberci", kde si jej skládá jako autodráhu. Používá kolejiště Roco® GeoLine®, u kterého má výhybky vybavené vestavěnými dekodéry. To je celkem praktické, neboť není nutné tahat komplikované dráty k výhybkám a není nutné běhat přes kolejiště, když je potřeba přehodit výhybku na vzdálené straně.
Inspiroval jsem se tedy u starých kolejišť, které pro ovládání výhybek používaly různé ovladače založené na jedné, nebo dvou řádkách tlačítek (takzvaná piánka).
Dnešní výrobci také nabízejí podobná zařízení pro analogové ovládání, ale to považuji za poněkud nepraktické a zastaralé (např. Tillig 08211, Roco 10521, Fleischmann 6920, Piko 55261 a podobně).

Proto jsem si vyrobil kompaktní ovladač, který se jednoduše připojí do zásuvky "Slave" na zesilovači Roco 10764 a okamžitě umožňuje ovládat ovládat až osm výhybek. Designově jsem se hodně inspiroval u Piko 55261 / 55262. Použil jsem dvě řady různobarevných tlačítek nad sebou. Navíc jsem přidal červené tlačítko pro okamžité zastavení napájení kolejiště.

Simple accessory controller

Introduction

I looked for some suitable controller for accessories for my three years old daughter (especially for turnouts). The principle is, she are using it "on carpet" same way as slot car. She using Roco® GeoLine® track system, with turnouts equipped by build-in decoders. It is practical, because it is no necessary to use additional wires to turnouts and it is no necessary to run over layout to switch turnout on oposite side.
I get inspiration on old layouts, who using for controlling turnouts various controllers based on one or two lines of push buttons (called pianos).
Current manufacturers also using similar devices for analogue controlling of turnouts. But it is less practical and obsoleted (for example Tillig 08211, Roco 10521, Fleischmann 6920, Piko 55261 etc).

Then I was build compact throttle, that is simply connected into "Slave" socket on booster Roco 10764 and allow immediate control up to eight turnouts. With box design I get lot of inspiration with Piko 55261 / 55262. I was used two lines of various coloured buttons. As addition I added one red button for immediate stop powering of layout.

Funkce Zařízení

Zařízení v tomto stavu umožňuje:
  • Kompatibilní se systémem standardu XpressNet a RocoNet (zejména Roco® MultiMAUS)
  • Přímé ovládání až osmi výhybek (návěstidel, závor nebo jiného příslušenství)
  • Adresy nastavitelné po blocích v rozsahu od adresy 1 až po adresu 64
  • Jednoduché nastavení pomocí DIP přepínačů
  • Kompaktní konstrukce v přijatelné krabičce

Popis schématu

Zařízení je založené na velice jednoduchých principech. Jedná se o maticovou klávesnici 6x4 kláves. Čtyři řady jsou použité pro vlastní tlačítka, která jsou na krabičce realizována jako 2x8 tlačítek. Další dvě řady jsou upraveny aby mohly být osazeny spínači a jsou použity pro DIP přepínače. Dále je použito jedno tlačítko přímo na vstup RA5, které slouží k okamžitému zastavení kolejiště. Pak už jen signalizační LED diody a rozhraní MAX485 pro vytvoření XpressNet sběrnice.

Device functions

This version of device support following functions:
  • Compatible with XpressNet and RocoNet standard signal (especially by Roco® MultiMAUS)
  • Direct controll up to 8 turnouts (lights, bariers and other accessories)
  • Accessory address can be configured by blocks starting from address 1 up to address 64
  • Simple configuration using DIP switches
  • Compact design with useful box

Schematic description

Device is based on very simple principles. It is simple matrix keyboard with 6x4 keys. Four rows are used for buttons, tat are putted in 2x8 layout on box. Next two rows are enhanced to be possible to use them with switches and they are used for DIP switches. In addition is used one red button directly to input RA5, used for immediate stop of layout. Last is two signalling led diodes and interface MAX485 for making XpressNet bus.

Nastavení

Před prvním použitím je potřeba zařízení nastavit, aby správně fungovalo. K nastavení slouží DIP přepínače (modrá kostička na fotkách bez škatulky). Tyto přepínače jsou očíslovány čísly 1-8, zároveň je označená poloha, která znamená zapnuto.

Configuration

Before first use, it is necessary to configure device for proper functionality. For configuration is prepared DIP switches (blue square on photos without box). Those switches are marked by numbers 1-8, position meaning "ON" is also marked.
Na tomto přepínači lze nastavit dvě věci. První je adresa XpressNet zařízení. Tato adresa je pro každé XpressNet zařízení povinná a každé zařízení musí mít svojí unikátní. Jako výchozí hodnota byla určena hodnota 5, zkontrolujte si však, jestli některý ze stávajících ovladačů nepoužívá tuto adresu. Zejména v případě, pokud budete provozovat více ovladačů stejného typu.
XpressNet adresa se nastavuje na přepínačích 1-5, na následujícím obrázku jsou označené v červeném rámečku. Tabulka ukazuje jaké kombinace znamenají jakou hodnotu. Hodnota 0 není povolená, proto je na jejím místě výchozí hodnota 5.

Druhá část (označená žlutě) slouží k nastavení bloku adres, které ovladač ovládá. Lze ovládat výhybky 1-64 vždy v blocích po osmi výhybkách.
On those DIP switches can be configured two things. First is device address. This address is mandatory for every XpressNet device; and every device must have unique address. As default value was selected value of 5. Check before, if this address is available and no other throttle using it. Especially you are using more devices same type.
XpressNet address is configured on DIPs 1-5. They are marked in red square on following picture. Table show, what combination mean what value. Value of 0 is not allowed, then it is replaced by default value of 5.

Second part marked in yellow is dedicated to select block of address controlled by throttle. It is possible to control turnouts 1-64 in blocks of 8 turnouts.

XpressNet Adr.
Dev.
Adr.
DIP
1 2 3 4 5
Dev.
Adr.
DIP
1 2 3 4 5
Dev.
Adr.
DIP
1 2 3 4 5
Dev.
Adr.
DIP
1 2 3 4 5
50000080001016100012400011
11000091001017000012510011
201000100101018110012601011
311000111101019010012711011
400100120011020101012800111
510100131011021001012910111
601100140111022111013001111
711100151111023011013111111

Accessory Adr.
DIP
6 7 8
VýhybkyTurnouts
000Výhybky s adresou 1-8Turnouts with address 1-8
100Výhybky s adresou 9-16Turnouts with address 9-16
010Výhybky s adresou 17-24Turnouts with address 17-24
110Výhybky s adresou 25-32Turnouts with address 25-32
001Výhybky s adresou 33-40Turnouts with address 33-40
101Výhybky s adresou 41-48Turnouts with address 41-48
011Výhybky s adresou 49-56Turnouts with address 49-56
111Výhybky s adresou 57-64Turnouts with address 57-64

Připojení

Zařízení se jednoduše připojí do "Slave" konektoru na Roco 10764, tak jak ukazuje následující obrázek. Poznámka - pokud již máte konektor "Slave" obsazen, lze s úspěchem používat rozdvojky pro telefonní kabely.
Po připojení a zapnutí systému na ovladači problikne červená LED a po jejím zhasnutí již zařízení pracuje normálně.
Pokud na zařízení bliká červená LED, znamená to, že nebyla nalezena příkazová stanice (žádné "master" zařízení). Zkontrolujte, jestli máte správně připojenou MultiMAUS a jestli máte správně nastavenou XpressNet adresu. Případně změňte adresu zařízení pomocí DIP přepínačů 1-5.

V případě, že zařízení chcete připojit například k centrále Lenz, lze jej jednoduše připojit do adaptéru LA-152, nebo přímo na svorky LMAB, ale přímé použití LMAB je již pokročilejší činnost.

V případě připojení k centrále NanoX se zařízení jednoduše připojí do konektoru XpressNet. Zde budete velice pravděpodobně potřebovat použít rozdvojku.

Connection

Device is designed to simple connection into "Slave" socket on Roco 10764. As is shown on following figure. Note - once you already have "Slave" socket in use, then it is possible to use various doublers for phone cables.
After connection and power on the system, the red LED wil blink and after his light out device working normally.
Once red LED is blinking, it means, that it can not find any command station (any "master" device). Check, if your MultiMAUS is properly connected and if your XpressNet address is configured well. Eventually change XpressNet address using DIP switches 1-5.

Once you are planing to connect device with Lenz command station, it is possible to simply connect it into adapter LA-152, or directly to LMAB header, but direct using of LMEB is more advanced configuration.

In a case of connection to NanoX command station it is simple plug device into XpressNet header. Here you will probably need socket doubler.
Pokud máte problém s osazováním, nebo s výrobou desek plošných spojů, využijte kontaktní formulář na TOMTO web-shopu, kde si můžete objednat hotový ovladač. Once you have problems with soldering or creating PCB boards, please use contact form on THIS web-shop, where you can order finished controller.