Jindra Fučík

Minimalistická verze CDE BoosteR-u

Pro svoje kolejiště jsem potřeboval vyřešit jednoduchý problém - mám na něm úzkorozchodnou část, která používá rozchod 6,5mm, tedy kolejivo velikosti Z. Použil jsem také pojezd, který byl určený pro Z lokomotivu, takže podle NEM 630 je napájecí napětí pro tento rozchod 8V. Moje stávající DCC počítá s napájením 12V. Potřeboval jsem tedy jiné napájení pro část kolejiště. Rozhodl jsem se tedy použít BoosteR-CDE z dílny Paco Cañada. Nicméně tento zesilovač je pro použití na Z rozchodu trochu naddimenzovaný (2,9 ampér), a používá obvod L6203, který je dražší.

Proto jsem se rozhodl udělat "zmenšenou" verzi, která bude využívat řádově levnější obvod L293E a bude dimenzovaná maximálně na 1,3 - 2A (volitelné při stavbě).
Konstrukce je tedy založená pouze na jiném plošném spoji, jiném obvodu a širší možnosti nastavit napětí (v rozsahu 8-19V).

Tato verze je také vybavena konektorem RES, který umožňuje použít indikátor zatížení, popsaný zde.

Minimal version of CDE BoosteR

I used for my layout small narrow wide part, based on 6,5mm tracks (Z scale tracks). I was used also Z scale roller. Then based on NEM 630 is power voltage stated as 8V. Rest of layout using 12V. Then I need to power small part of layout by different voltage. I decided to use BoosteR-CDE by Paco Cañada. But this one is "oversized" for Z scale. It is designed for load 2.9A, it also using little expensive L6203.

I decided to create "smaller" version, based on cheaper chip L293E, with dimension of load to 1.3 - 2.0A (can be selected during construction)
Then change is only different PCB, different chip and wider possibility to regulate output voltage (in range 8-19V).

This version also contains RES header. It allows you to use load indicator described here.

All in one .zip

Nastavení výstupního napětí a proudu

Následující obrázek ukazuje, kam připojit měřicí přístroj při nastavování výstupního napětí. Napětí se nastavuje pomocí trimru RV1.

Při stavbě je potřeba si stanovit jakou požadujeme proudovou zatížitelnost. Podle toho zvolíme hodnotu rezistoru R5.
Pro proud do 1,35A použijeme hodnotu R5=0,47R/5W; pak lze na pozici IC3 použít levnější LM317
Pro proud do 1,6A použijeme hodnotu R5=0,39R/5W
Pro proud do 1,9A použijeme hodnotu R5=0,33R/5W; Tato hodnota je absolutní maximum pro obvod L293E.
V případě, že používáte větší zatížení, seznamte se s možností montáže chladiče na obvod L293E. Chladič se pájí přímo na prostřední nožičky obvodu. Je také vhodné, nepoužívat patici.

Configuration of output voltage and current limit

Following figure describe, where to measure output voltage. Voltage is regulated by using trimmer RV1.

During construction is necessary to decide, what output current we require. Base on this we will chose value of resistor R5.
For current up to 1.35A will be R5=0.47R/5W; Then we can use cheaper LM317 on position IC3.
For current up to 1.6A will be R5=0.39R/5W
For current up to 1.9A will be R5=0,33R/5W; this value is absolute maximum for L293E chip.
In a case you chose bigger values of current; read documentation about possibility to use heat-silk to L293E chip. The heat-silk is soldered directly to middle pins of chip. It is recommended not use any socket.

Připojení

Stejně jako původní, tak i tato verze BoosrtR je vybavena samo ochranným mechanizmem. Dojde-li tedy ke zkratu na kolejišti, BoosteR se odpojí a čeká, dokud zkrat nepomine.
Pokud má příkazová stanice (centrála) ke které je připojen vyveden vstup E, pak odesílá informace o zkratu prostřednictvím tohoto vodiče.

Pro napájení používejte transformátor nebo zdroj schopný dodat alespoň 2A s výstupním napětím 12-22V.

Řešení problémů

Signalizační LED může zobrazovat některý z následujících stavů:
LED nesvítí - BoosteR nemá napájení
LED svítí nepřetržitě - normální provoz
LED rychle bliká - zkrat, nebo přetížení na kolejišti
LED bliká pomalu - na svorkách C a D není signál
LED bliká "dvoublikem" - Systém je v konfiguračním režimu. (po zápisu CV7=50 v režimu PoM)

RailCom

BoosteR je schopen pracovat jako cut-out zařízení pro RailCom komunikaci. Tento režim je možné vypínat a zapínat. To se provádí fiktivním zápisem do CV7 v PoM režimu.
Zvolíte jakoukoli lokomotivu a v režimu programování na hlavní trati (PoM) provedete zápis do CV7 hodnotu 50. (nemusíte se bát, protože pro lokomotivu je toto CV pouze pro čtení).
Signalizační LED se rozbliká "dvoublikem", pak během 15 sekund zadejte znovu zápis do CV7 hodnoty 93 pro povolení RailCom a nebo CV7=92 pro zakázání RailCom funkcionality.
Poznámka: součástí balíku s HEX programem pro procesor jsou dvě verze software, které se liší pouze tím, jestli mají povolenou a nebo zakázanou RailCom komunikaci.

Connection

Same as original, also this version of BoosteR contains self-protecting mechanism. Then if short circuit occours, BoosteR will disconnect them from track and wait until situation is not solved.
If you have connected wire E into command station input, then information about short circuit is also transferred into command station.

For powering you need transformer or power adaptor with ability to give at minimum 2A with output voltage 12-22V.

Solving problems

Signaling LED can display one of following states: LED not lighting at all - no power source for BoosteR
LED light continuously - normal operation
LED blinking fast - short circuit or overload
LED blinking slow - no signal on C and D inputs
LED blinking twice - System is in configuration mode (after write CV7=50 in PoM mode)

RailCom

BoosteR is able to act as cut-out device for RailCom. This mode can be enabled and disabled. It happens by fictive write into CV7 in PoM mode.
Select any locomotive and in mode programming on the main (PoM) write value 50 into CV7. (Don’t worry: If a locomotive with the address used above is placed on a track while you are setting the activation, its settings will not be affected, since CV7 is a read only Locomotive CV.).
Signaling LED will start flashing, and then within 15 sec write again into CV7 value 93 for enable or 92 for disable RilCom functionality.
Note: in HEX package with software you can find two versions of software, the difference is only with default value of RailCom.

CV Values
NamePartRemark
B1B250C3000Package GBPC6 3A rectifier
C1, C82200u/35Velectrolit capacitor
C2100u/16Vcapacitor
C3, C4, C6, C9, C10, C11, C13100n-
C547u/6V-
C7100u/35V-
C1222noptional
D11N4007diode
D21N4148diode
IC17805 
IC2PIC12F629 
IC3LM350LM317 for 1,35A version
IC4L293E 
LED1any LED 3mm 
OK1, OK26N137 
OK3PC817 
R11k5 
R3, R41k 
R50R47 / 5Woptional 0R39/5W 0R33/5W
R6460R 
R71k2 
R810k 
R9560R 
R10220R 
R113R3 
RV12k5PT6V trimer (CA6V)
X1, X2ARK 300/35,0mm header
X3ARK 300/25,0mm header
X4PSH02-03PG2,54mm molex header


Download: HEX original doc