Jindra Fučík

Mini DCC dekodér pro jedno světlo

Toto je popis pro novou verzi dekodéru, tato verze podporuje standardní DCC CV, včetně přímého CV programování
Dekodér jsem navrhl, aby bylo možné použít extra malý dekodér do každého světla. To je užitečné, pokud chcete použít individuální nastavení pro každé světlo. To umožňuje používat mnohem specifičtější efekty a individuální nastavení pro každý efekt.

Nová verze používá ovládání běžnější pro DCC, například běžné CV programování pro nastavení. Použitý procesor má extrémně omezené prostředky, proto je například programování také omezeno. Dekodér podporuje pouze čtyř bajtové "Přímé CV programování". Všechny běžné moderní DCC centrály podporují tento režim programování, takže běžný uživatel nespatří žádné omezení. Dekodér podporuje všechny potřebné typy příkazů, takže je možné CV číst i zapisovat.

Všechny varianty dekodéru používají stejný hardware, liší se pouze použitým software a barvou LEDek. Všechny dekodéry používají stejnou sadu CV pro nastavení. Prvních 5 je obecných, společných pro všechny dekodéry. poslední čtyři jsou individuální, sloužící k nastavení světelného efektu, který poskytují. Jestliže použitý efekt některé CV nepoužívá, je stejně přítomno a slouží jako zdroj pro pseudo náhodný generátor. Takže pokud by se náhodou stalo, že máte dva efekty, která blikají přesně stejně, stačí změnit hodnotu některého z těchto CV a efekty začnou blikat rozdílně.

Obecná CV:

One light accessory DCC decoder

This is new version of decoder, this version support standard DCC CVs including direct CV programming.
The decoder is designed as option to have extra small decoder for each lamp. That is useful, once you want to have individual configuration for for each lamp. This allow to make light effect more individual and use more random effects.

New version use more DCC standard things, like CV programming. Used processor have extremely limited resources, then programming is limited as well. Decoder support only 4 byte "Direct CV programming". Normally all modern DCC command stations support this kind of programming, then you will see no limitation. Decoder support all relevant commands, then it is possible to read and write CVs.

All decoders using same hardware, they differ only by software and colours of used LEDs. All decoders using same set of CVs. First five are generic, common for all decoders, last four are individually used by light effect they provide. Once used effect not using some CV, it is still present, can be configured and its value is used as random seed for pseudo random number generator. Then if you found two effect, that blinking exactly same, you can change any of not used CV and they will start blinking different.

Generic CVs:
CVdefaultVýznammeaning
15Primární adresa, spodní částPrimary address low part
714(ro)Verze (1.4)Primary version (1.4)
8158(ro)Identifikace výrobce (Jindřich Fučík)Manufacturer ID - Jindrich Fucik
90Primární adresa, horní polovina (CV9*256 + CV1)Primary address upper part (CV9*256 + CV1)
29192(ro)Konfigurace dekodéru (dekodér příslušenství, používá adresování výstupu)Decoder configuration - Accessory decoder, using output addressing
330Bit 8 přepíná mezi nestandardním Roco adresováním (0 - výchozí) a standardním NMRA adresováním (1)Bit 8 switch between non standard Roco addressing (0 - default) and standard NMRA addressing (1) method
Individuální CV: 33 - bitově mapované CV. Bity 1-7 jsou použity individuálně, bit 8 je obecný
34, 35 a 36 jsou použity individuálně

Seznam dostupných efektů:
  • Pohasínání - pozvolné rozsvěcení a pohasínání představuje staré žárovky, které se pozvolna zahřívali a pozvolna chladly. Také je dobrý pro měření. Pokud nastavíme rychlost pohasínání (CV34) na maximum (hodnota 0), můžeme jednoduše měřit rychlost reakce na DCC příkazy.
  • Oheň - tento efekt simuluje oheň (s oranžovou a červenou LED), nebo starou černobílou televizi (s bílou a modrou LED).
  • Neonka - simuluje startování neonové trubice (zářivky, výbojky).
  • Sodíkovky - pro simulaci sodíkové (oranžově-žlutá LED) lampy, nebo staré rtuťové (zeleno bílá LED) pouliční lampy.
  • Svářeč - tento efekt simuluje sváření elektrickým obloukem. Tento efekt používá piezo akustický měnič pro doplnění zvuku sváření místo druhé LED.

Využití CV pro jednotlivé efekty:
Individual CVs: 33 - binary mapped CV, bits 1-7 are used individually, bit 8 is generic
34, 35 and 36 are used individually

List of available effects:
  • Fade - this effect is useful for represent old bulbs with soft warm up and cold down. As well it is good for measure, once fade speed (CV34) is set to maximum (value 0) it is easy to measure reactions to DCC commands.
  • Fire - this effect can be used to simulate fire (with orange and red LED) or old black and white TV (blue and white LED).
  • Neon - simulate starting of neon light (fluorescent lamp, strip light).
  • Sodium - for simulation of sodium (orange-yellow LED) or old "mercury gas" (white-green LED) street lamps.
  • Welder - this effect simulate electric welding. This effect use acoustic piezo element to add sound effect of welding instead second LED.

Effect CV usage:
Pohasínání / Fade
CVdefaultVýznammeaning
330pouze CV33.8 využito pro přepínání Roco/NMRAonly CV33.8 used for Roco/NMRA
343rychlost pohasínání 0=okamžitě, 1=velmi rychle, 2=rychle, 3=normálně, a tak dálefade speed 0=imediate, 1=very fast, 2=fast, 3=normal, etc.
353nepoužitoNA
3663nepoužitoNA

Oheň / Fire
CVdefaultVýznammeaning
330pouze CV33.8 využito pro přepínání Roco/NMRAonly CV33.8 used for Roco/NMRA
347omezovač rychlosti (AND random)speed limiter (AND random)
353nepoužitoNA
3663nepoužitoNA

Neonka / Neon
CVdefaultVýznammeaning
330CV33.1 "nikdy nezapínat" - pokud je nastaveno, zářivka se nikdy nezapálí
CV33.8 využito pro přepínání Roco/NMRA
CV33.1 "never start" - if set, light never start up
CV33.8 used for Roco/NMRA
3463 (0x3F)omezení počtu počátečních pokusů (AND random)start-up steps limiter (AND random)
353nepoužitoNA
3663nepoužitoNA

Sodíkovky / Sodium
CVdefaultVýznammeaning
330CV33.1 "nikdy nezapínat" - pokud je nastaveno, zářivka se nikdy nezapálí
CV33.8 využito pro přepínání Roco/NMRA
CV33.1 "never start" - if set, light never start up
CV33.8 used for Roco/NMRA
3432 (0x20)počet kroků počátečního krokustart-up steps limiter
3578 (0x4E)intenzita počátečního bliknutíintensity for first blink
3621 (0x15)rychlost každého krokuspeed for every step

Svářeč / Welder
CVdefaultVýznammeaning
334CV33.1 "nekonečné sváření" - pokud je nastaveno, sváření nikdy neustane
CV33.2 "bez přestávky" - pokud je nastaveno, svářeč nedělá přestávky mezi jednotlivými díly
CV33.3 "opakovat navždy" pokud je nastaveno, svářeč začne po delší pauze sváření nového dílu.
CV33.8 využito pro přepínání Roco/NMRA
CV33.1 "infinite welding" - if set, welding never stop
CV33.2 "Never stop" - if set, welder have no pause between pieces
CV33.3 "repeat forever" - if set, welding will start again after long delay
CV33.8 used for Roco/NMRA
347maximální počet bliknutí při zapalování (AND random)max number of blinks (AND random)
353maximální počet svárů na kusu (AND random)max number of welds per piece (AND random)
3663 (0x3F)Dlouhé čekání mezi díly (AND random)Extra delay between pieces (AND random)

Všimněte si, že některé parametry jsou označeny jako (AND random). Jedná se o parametry, které omezují rozsah náhodných čísel. Pro ně platí, že je nejvíce ovlivňuje počet jedniček v samotném čísle. Proto je vhodné používat čísla z číselné řady: 1,3,7,15,31,63,127 a 255. Ostatní čísla mohou vést k překvapivým efektům. You can see, that some values are marked as (AND random). It mean, that parameter is used as random numbers limiter. For those numbers are valid, that they moostly depend on number of logical ones. It mean, it is good to use numbers from row: 1,3,7,15,31,63,127 and 255. Other numbers can cause unexpected effects.