Jindra Fučík

Roco 10761 -> CDEToho zařízení vzniklo společně s Paco F. Cañada. Jedná se o jednoduchý převodník běžného CDE rozhraní pro napájecí stanice (boostery, zesilovače) pro použití se zesilovači Roco 10761 nebo Roco 10764.
This device is designed together with Paco F. Cañada. This is simple converter from usual CDE interface for power stations (boosters) to be useful with Roco 10761 or Roco 10764 booster.

all in one .zip
Zařízení pracuje na jednoduchém principu. Roco využívá piny 1 a 6 v XpressNet konektoru MASTER jako vodiče z příkazové stanice (součást Multimaus nebo Lokmaus2) do zesilovače. Pin 1 je použit jako půlvlné DCC a pin 6 je použit pro detekci přetížení.
Zařízení tedy pouze transformuje DCC signál z vývodů C a D a vytváří na jeho základě signál pro Roco. Stejně tak detekuje přetížení (připojení pinu 6 k zemnícímu vodiči) a na jeho základě vytváří E výstup.

Vzhledem k tomu, že Roco pracuje pouze s polovinou DCC signálu, není schopno vytvářet některé pokrokovější záležitosti jako je RailCom výstřižek a podobně.
Je důležité vědět, že Roco zesilovače nejsou "self protected", takže pokud dojde k jejich přetížení, tak sice ohlásí chybu, ale i nadále vytváří signál, dokud je příkazová stanice neodpojí. Takže pokud nemáte CDE centrálu s odpojováním (vstupem E), může dojít k poškození Roco zesilovače a zařízení v kolejišti. Celkem jednoduchá ochrana je použití sériové žárovky nebo pojistky na traťovém výstupu ze zesilovače.

V případě použití tohoto zařízení pochopitelně nefunguje konektor SLAVE a ani se nedoporučuje využívat BOOSTER-OUT. Pokud chceme použít víc zesilovačů, pak je spojujte na CDE rozhraní
The device working on simple principles. Roco using pins 1 and 6 in XpressNet socket MASTER as a wires from command station (part of MultiMause or LokMaus2) to booster. Pin 1 is used as a half wave DCC and pin 6 is used as detection of overload.
The device only transform DCC signal from C and D terminals and based on this creating signal for Roco. On the same way detecting owerload (short connection of pin 6 to ground) and based on this creating E output.

It is important to know, that Roco boosters are not "self protected". It means, that in a case of overload they report error, but still creating DCC output until command station disconnect them. It means if you have no command station with protection (E input), it can damage booster and device in your layout. One of simplest protection is using light bulb or standard fuse in a series of track output.

Of course when you will use this device the SLAVE socket will not work. It is also not recommended to use BOOSTER-OUT. If you want to use more boosters, you can connect it on CDE interface
Pro připojení několika zesilovačů k jedné trati je nutné se držet několika základních bodů:
  • Napětí obou zesilovačů musí být stejné, nebo maximálně podobné
  • Zesilovače musí být napájené samostatně a nesetkávat se žádné jejich další signály
  • Polarita v místě setkání musí být stejná (setkávají se J-J a K-K)
  • Řez v místě setkání by měl být kolmo k ose koleje
  • Pokud lokomotivy které přejíždějí spojem používají bandáže, musí být vždy na jedné ose
Pokud potřebujeme změřit a porovnat napětí na výstupu dvou zesilovačů pro účely porovnání a máme k dispozici pouze jednoduchý voltmetr, je dobré použít usměrňovací můstek a provádět měření jako stejnosměrné.
For using more boosters to one layout keep on mind few basic points:
  • Voltage of both boosters should be same, or maximum similar
  • boosters should be powered from separate transformers and should not use any other shared signals
  • Polarity in a place of connection should be same (J-J in one and K-K in second track)
  • section in a place of getting-together should be at a right angle to track axe
  • In a case that locomotive using bandage, they should be on one spindle
In a case you need to measure and compare track voltage on output of two boosters; and if we have only simple voltmeter; it is recommended to use bridge rectifier and measure it as DC voltage.
Následující obrázky zobrazují výstupy dvou zesilovačů, kdy jeden je NanoX-S88-CDE a druhý Roco 10764 připojený tímto rozhraním. Following pictures shows outputs of two boosters. One is NanoX-S88-CDE and second is Roco 10764 connected with this interface.
Modrý je traťový výstup z NanoX, žlutý z Roco. Blue line is track output from NanoX, yellow from Roco.
Modrý je trať v čase přejezdu lokomotivy, žlutý je odpojený. Blue line is track output during locomotive crossing, yellow is unplugged.
Modrý je traťový výstup z NanoX, žlutý je DCC vstup do Roco (Pin 1 na master konektoru). Blue line is track output from NanoX, yellow is DCC input to Roco (Pin 1 on master socket).