Jindra Fučík

Využití DCC servo dekodéru pro točnu Faller 222114, 120276

Use of DCC servo decoder with Faller 222114, 120276 turntable

Firma Faller vyrábí pod označením 222114 (N) a 120276 (H0) docela hezkou malou vagónovou točnu. Točna pro svůj pohon používá modelářské servo.
To je myslím celkem dobrý koncept zejména pro malá kolejiště. K této točně volitelně dodává ovládací prvek, který není úplně vhodný pro ovládání točny. Nicméně jak zmiňuji v popisu DCC servo dekodéru, tento dekodér lze použít pro ovládání právě takové točny.
Je však potřeba si zvolit správnou verzi dekodéru. Pro ovládání točny budeme potřebovat minimálně čtyři koncové polohy. Tdy například dekodér s označením 3.2, nebo, ještě lépe šest koncových poloh, takže verzi 3.4 (která jich má 8).

Mnoha uživatelům není na první pohled jasné, jak nastavit dekodér pro ovládání takové točny a jak takové ovládání vlastně vypadá. Jedna z jednodušších variant čtyř polohového ovládání je znázorněná na následujícím obrázku. Obrázek předpokládá výchozí adresu dekodéru, takže dekodér reaguje na výhybky 5,6,7,8 pro systémy Roco (to je 1,2,3,4 pro systémy Lenz). Pro ovládání čtyř výjezdů potřebujeme dvě výhybky. První servo na dekodéru bude reagovat na výhybky V5 a V6. Každá z výhybek může být ve směru rovně ▬▬ a nebo ve směru do odbočky ▬⁄. Proto jsou u každého výjezdu označené příslušné symboly. Pod symbolem je pak uvedené CV, ve kterém se nastavuje příslušná poloha.
The company Faller produce nice small wagon turntable marked as 222114 (N) a 120276 (H0). The turntable use model servo as a driver for movement.
It is goog concept I guess, especially for small layouts. Faller offer optional control electronic for that is not designed for turntables. Bat as I stated in description of DCC servo decoder, this decoder can be used for control of turntables like this.
It is necessary to chose good version of decoder. For control of this turntable we will need at minimum 4 endpoints. Then for example decoder marked as 3.2. Or better functionality with 6 endpoints, then version 3.4 (version 3.4 allow 8 endpoints).

Many of users does not undersand, how to configure decoder for control small turntable and how it look. One of simplest variant using four endpoints is presented on following figure. Figure assume default decoder address. Then decoder react to turnouts 5,6,7 and 8 using Roco systems (it mean 1,2,3 and 4 using Lenz systems). For controlling of four endpoints we need two turnouts. First servo on decoder react to turnouts V5 and V6. Each turnout can be in straight position ▬▬ or it can be in turn position ▬⁄. Then I marked relevant symbols to every endpoint. Next to symbol is marked relevant CV, used for configuration of this position.
Tato konstrukce respektuje možnost serva otáčet se o 180°. To bohužel neumožní otáčet vagóny, které přijedou po druhé a třetí koleji (z úhlu 45° a 90°).
(To může být nepžíjemné, pokud na těchto kolejích máte depo pro sněhové pluhy a frézy)

Přitom velké množství modelářských serv je schopno se celkkem bezpečně otáčet o úhly větší. Pro naší potřebu stačí úhel 90° + 180° = 270°. Pokud tedy správně zvolíme první a poslední polohu, pak je možné pomocí serva otáčet o 180° i vagóny, které přijedou z druhého a třetího vjezdu. Stačí jen, aby první vjezd byl v místě, kde je servo vytočeno blízko svého levého maxima. Potom poslední poloha bude blízko pravého maxima.
Další obrázek ukazuje, jak může takové nastavení vypadat. Zde již potřebujeme využít adresu tří výhybek (v našem příkladu V5, V6 a V7) a ke každé z nich dvě polohy. Zase uvádím příslušná CV, která slouží k nastavení příslušné polohy.
This construction respect possibility of model servo to rotate at minimum 180°. But it not allow to rotate cars that coming in using 2nd and 3rd rail (with angle 45° and 90°).
(It can cause a problems, once you have depot for snow miller on those rails)

Because majority of model servos are able safety rotate much bigger angles. For our needs is enough angle 90° + 180° = 270°. Then once we will correctly chose first and last position, then we can using servo turn 180° cars coming in from second and third rail. It must be configured, that first input is very close to maximum left side position of servo. Then last position have to be close to right side position of servo.
Next figure presents, how that configuration can look like. For this configuration we must use address of three turnouts (in our example V5, V6 and V7) and two positions for each turnout. Again figure contain list of CVs sued for configuration of those positions.

Tato konstrukce umožňuje lépe využít možnosti točny. Pochopitelně je nutné počítat s tím, že servo neumožňuje otáčení kolem dokola, takže někdy bude točna procházet delší trasou, to ale nemusí být na závadu.

Pochopitelně není úplně jednoduché používání takovéhoto nastavení jen s pomocí univerzálního ovladače. Proto je dobré zvážit použití některého z ovladačů příslušenství, tím se ovládání značně zjednoduší.

This confuguration allow better use capabilities of turntable. Of course it is necessary to keep on mind, that model servo not allow full turn, then turntable will sometimes use longer way instead of direct. But it is usually not big problem.

Of course it is not simple control this turntable using universal throttle (like MiltiMaus). It is good idea to think about some of accessory throttles. It make control much simple. Especially you make nice panel.