Jindra Fučík

Pokud hledáte kde zařízení koupit hotové tak tady

Tacho

Tento projekt jsem udělal na vroucné přání Honzovi. Jedná se o jednoduchý tachometr, který lze umístit do kolejiště a použít ke sledování rychlosti vlaku. Jelikož jsem jej dělal právě pro toho Honzu, tak zde nebudu uvádět kompletní podklady, ale pouze popis a návod. Ostatní podrobnosti hledejte na webu Honzíkovy vláčky.

Schéma je velice jednoduché, v podstatě jen základní zapojení procesoru s LCD displayem a několika tlačítky. Pro ovládání nám stačí tři tlačítka, proto jsem použil jednoduché zapojení bez žádných matic.

Tacho

I was done this project for special wish of Honza. It is easy tachometer, which can be installed into train layout and used for measuring speed of train. Because I was done it for Honza, then I will not publish full documentation, only description and instruction manual. Other details can be found on web Honzíkovy vláčky(Honza's trains).

The schematic is really simple, in a principle it is basic connection of processor and LCD display plus few buttons. For control we need three buttons, and then I was used simple connection without any matrix.
Ovládání zařízení je velice jednoduché. Máme k dispozici 3 tlačítka označená [+][-] a [Sel]. Tlačítka [+] a [-] slouží k přepínání zobrazených položek, tlačítko [Sel] slouží k zahájení měření. Položky ke zobrazení jsou: "Délka úseku" "Reálná rychlost", "Modelová rychlost" a "Čas průjezdu".
Pochopitelně je nutné délku úseku změřit a zadat, stejně jako použité modelové měřítko. K tomu slouží konfigurační menu. Toto menu se aktivuje tak, že při zapnutí držíme stisklou klávesu [Sel]. Konfigurační menu má 3 položky "Nastavení měřítka", "Nastavení délky" a "Uložení a ukončení konfigurace". Mezi položkami se opět přechází pomocí kláves [+] a [-]. Klávesou [Sel] zvolíme položku kterou chceme editovat. Editace probíhá stejně jako u digitálních hodinek - blikající kurzor označuje číslici kterou editujeme a klávesami [+] a [-] měníme její hodnotu.

Foto galerie:
Usage of device is really simple. We have 3 buttons marked [+][-] and [Sel]. Buttons [+] and [-] are used for selecting displayed value, button [Sel] is used for start of new measure. values to display are: "Length", "Real speed", "Model speed" and "measured time".
Of course we need to set up length of section and model scale. For that we have configuration menu. To enter this menu push and hold [Sel] button during powering. Configuration menu consist of three items: "Set scale", "Set Length" and "Save and continue". Switch between items are done again by [+] and [-]. Button [Sel] is used for edit value. Edit is same as digital watch using - blinking cursor marking value and [+] or [-] are used for adjust value.

Photo gallery:


Vývojové verze

1A - První verze
1B - Rozšíření o možnost automatického měření. Pokud je zaplé automatické spouštění, tak minutu od průjezdu posledního vagónu může automaticky začít další měření
1C - Maximální délka měřeného úseku byla zvětšena na 120mm
1D - Testovací rečim. Pokud při zapnutí držíte stisklé tlačítko [+] dostanete testovací režim. V testovacím režimu se zobrazuje stav snímačů a pomocí kláves [+] a [-] lze rozsvěcet/zhasínat přisvícení. To je praktické pro nastavování.

Revision history

1A - First version
1B - Added posibility to automatic start. After more than one minute from last train once new one comming to sensors, then it will automatically start new measurement.
1C - maximum length extended up to 120mm
1D - Added tst mode. Test mode is activated by holding [+] during power on. In test mode display show status of both sensors, using keys [+] and [-] you can switch on and off leds in sensors. It is good for first configuration.