Jindra Fučík

DCC Funkční dekodér pro vozy Tomix 6421

(Pro celou rodinu, zahrnující 6421 klasik, 6422 skeleton, 6491 milennium, 6492 výroční 25let, 6493 žlutý, a další..., neotestovaně i pro variantu Dapol H0)

Čistící vozy Tomix 6421 jsou u nás velice populární pro údržbu kolejiště. A to jak v měřítku N, pro které jsou určeny, tak po přerozchodování i v měřítku TT.
Při provozu toho mého jsem narazil na zásadní nedostatek - čistící vůz funguje jako vagón, čili je potřeba jej tahat lokomotivou. Při digitalizaci těchto vozů se celkem často používají lokomotivní dekodéry. To vede k tomu, že uživatel potřebuje ovládat dvě lokomotivy současně a ještě k tomu každou jinak. To se mi zdá celkem nepraktické, proto jsem si pro svůj vůz vytvořil vlastní dekodér, který se chová stejně jako vagónový dekodér a motor ovládá pomocí funkčních kláves.
Dekodér podporuje jízdu v soupravě (adresa soupravy -> CV19), takže po připojení k lokomotivě lze s použitím PoM režimu přiřadit dekodéru stejnou adresu jako má lokomotiva. Na univerzálním ovladači pak "kolečkem" ovládám rychlost jízdy lokomotivy a nezávisle a bez přepínání pomocí tlačítek ovládám intenzitu čištění.
Intenzitu lze ovládat pomocí dvou kláves ve třech rychlostních krocích. Následující tabulka ukazuje jednotlivé kroky. Funkce jsou v tabulce označeny jako FA a FB, to je proto, že je možné si je nastavit na libovolné dvě funkce v rozsahu F1 až F12, aby nedocházelo ke kolizi s funkcemi používanými lokomotivou a aby bylo možné zvolit funkce blízko sebe na ovladači
FAFBRychlostNastavení
000 - zastaveno-
101 - pomaluCV2
112 - normálněCV5
013 - maximum-
Rychlost pro stupně 1 a 2 lze nastavovat, poslední rychlost je pevná a znamená přímé připojení motoru k usměrněnému napájení.
V praxi použití vypadá tak, že spustím čištění na druhý rychlostní stupeň a běžně vysávám, pokud souprava přijede k místu, které je více znečištěné, jednoduše stisknu FA a čištění je maximálně intenzivní, naopak v některých místech (přejíždění výhybek) pomocí klávesy FB ubírám intenzitu čištění.

DCC Function decoder for cars Tomix 6421

(For hole family, including 6421 clasic, 6422 skeleton, 6491 millennium, 6492 celebrating 25y, 6493 yellow etc..., untested also for Dapol H0 variant)

Cleaning cars Tomix 6421 are popular for track cleaning in N scale community, also after change gauge to TT scale.
I found some problems during using of this car. Car acting as wagon, then it is necessary to pull them using locomotive. Many users equipping those cars using locomotive decoders. Then it is necessary to control speed of two locomotives in same time with different speed. It seems like not practical. Then I created my own decoder for my Tomix. This decoder acts as wagon decoder and motor is controlled using function keys.
Decoder supports consist control (consist address in CV19), then it is possible to set up consist address in PoM mode when car is joined to locomotive. On universal throttle can be controlled speed of locomotive using knob and cleaning intensity using keys without complicated switching.
Cleaning intensity can be controlled using two function keys in three speed steps. Following table shows used speed steps. Functions are in table marked as FA and FB, because it is possible to map it to any functions in range F1 to F12 to avoid collision with locomotive functions and to have it on controller in near buttons.
FAFBSpeedSet In
000 - stopped-
101 - slowCV2
112 - normalCV5
013 - maximum-
Speed for steps 1 and 2 can be adjusted, last speed step mean, motor is directly connected to rectified track voltage.
Real operation look like I start cleaning on speed step 2 and cleaning tracks. If consist going over extremely dirty track, simply increase speed by pressing FA and cleaning is maximum intensive. From the other hand when going over some sensitive parts (turnouts), then decreasing speed by pressing FB.
Pro snažší instalaci je dekodér navržen tak, aby bylo možné jej vložit přímo do vozu namísto původního plošného spoje.
Dekodér jsem na žádost svých kamarádů vytvořil také ve verzi pro vozy Dapol v měřítku H0. Také zde je plošný spoj navržen tak, aby se dal přímo použít do vozu, který je osazen konektorem NEM-652.
For simple installation is decoder designed in same form as original PCB, thei it is enough to replace it.
After my friends investigation I also created the decoder for Dapol cars in H0 scale. Also this version have size of PCB to directly fit in cat. Dapol is equiped by NEM-652 socket by default.

Verze dekodéru pro Tomix | Tomix version of decoder

Verze dekodéru pro Dapol | Dapol version of decoder
Následující tabulka popisuje použitá CV. Following table describe used CVs.

CV Values
CV#defaultmin-maxvýznammeaning
131-99Krátká adresaShort address
21760-15Rychlost "pomalu"Speed "slow"
52080-15Rychlost "normálně"Speed "normal"
720-Verze (pouze pro čtení)Version (read only)
813-Identifikac výrobce (pouze pro čtení)Manufacturer ID (read only)
17192192-231Dlouhá adresa (horní bajt)Long address (upper byte)
1830-255Dlouhá adresa (spodní bajt)Long address (lower byte)
1900-255Adresa soupravyConsist address
2900/320 = krátká adresa 32 = dlouhá adresa0 = short address, 32 = long address
3311-12Funkce použitá jako FAFunction used as FA
3421-12Funkce použitá jako FBFunction used as FB

Video s ukázkou provozu. Je nutné sledovat se zvukem, aby bylo zřejmé, jak se mění intenzita vysávání. Video presentation of usage. It is necessary to watch it with sound, to be able recognize change of cleaning intensity.


Pokud máte problém s osazováním, nebo s výrobou desek plošných spojů, využijte kontaktní formulář na TOMTO web-shopu, kde si můžete objednat komponenty nebo hotový dekodér.

Once you have problems with soldering or creating PCB boards, please use contact form on THIS web-shop, where you can order some parts or finished decoder.