Jindra Fučík

DCC Chytré vejce

DCC Smart Egg

Druhý užitečný měřák pro DCC kolejiště, který jsem vytvořil. Jedná se spíš o měřící pomůcku pro rozsáhlejší kolejiště (nebo pro moduly), která pomáhá správně nastavit polaritu, zejména při napájení kolejiště z několik zesilovačů (boosterů).

Tuto pomůcku znám pod označením "Vejce". Asi proto, že se tradičně zavírá do žlutého obalu na hračku z kinder vejce. Moje verze je trochu pokrokovější, takže už se z vejce vylíhla želva.

Měření pomocí vejce

Vejce vlastně neměří, ale jen ukazuje. Slouží k měření na rozhraní dvou napájecích okruhů. Například v místě, kde se setkávají koleje napájené ze dvou zesilovačů (boosterů). Vejce vám ukáže, jestli signál, přivedený na každou stranu, může odpovídat DCC. Pokud ano, tak LED na každé straně svítí oranžovou barvou. Pokud by se jednalo o stejnosměrné (DC) napájení, svítila by buď zelená, nebo červená. Také poznáte, jestli je signál na obou stranách schodný. Pokud je úplně schodný, jsou LED uprostřed zhasnuté. Pokud má obrácenou polaritu, svítí intenzivně. Pokud kombinujete signál s různým posunem, nebo signál, který používá RailCom Cut Out se signálem, který RailCom Cut Out nepoužívá, pak LED lehce problikávají, nebo jen "žhnou".

I was created second useful meter for DCC layout. It is more measuring helper for bigger layouts (or modules). It helps make correct wiring and correct polarity setup. Especially in situations, layout is powered by multiple boosters.

I know this helper by name "Egg". I assume, the name is from traditional housing into yellow package for toy in kinder surprise egg. My version is little more smart, then tortoise hatched from my egg.

Measurement using Egg

Egg does not measure in reality. It displays only. It is designed to measure on border of two power sections. For example on place, where tracks powered by two boosters come together. Egg will show you, if signal, connected to each side, can be a DCC signal. In case, signal is DCC signal, then LED on each side lit orange color. In case signal is DC power, only green or red LED light. You can as well recognize, if signal on both sides is same. In case signal is absolutely same, both LEDs in middle are off. If signal have reversed polarity, LEDs light. If you combine signal with small shift or signal with RailCom cut out and signal without RailCom cut out, then LEDs blinking, glowing or "incandescent" only.


SMD Vejce OK
THT Vejce OK
SMD Vejce FAIL
THT Vejce FAIL

Konstrukce

Celá konstrukce je poměrně jednoduchá, jen je v ní všechno čtyřikrát, aby se vyhodnocovala každá půlvlna na každé straně. Signál se tedy čte pomocí optočlenů, aby se zachovalo galvanické oddělení a stejná vyhodnocovací logika. Přečtený signál se pak vyhodnocuje pomocí dvou dvouvstupových hradel XOR. Pokud existuje nějaký rozdíl, pak se rozsvítí LED. Malá drobnost je napájecí obvod realizovaný pomocí 78L05. A to je vlastně vše. Žádný obvod není programovatelný, všechno jen základní hradla. Takže si jej mohou postavit i odpírači procesorů.

Construction

Device concept is very easy, But everything is present four times. That is to be able to evaluate both half waves on both sides. Signal is read by optocouplers, to achieve galvanic separation and same evaluation logic. Received signal is evaluated by pair of two-inputs XOR gates. Once some discrepancy exist, LED is turned on. Small trinket is power source, realized by 78L05. And that is all. Here is no programmable chip, all is realized by basic gates only. It mean, it can be build as well by processor haters.

Schéma
PCB TOP
PCB BOTYOM

Deska je vyrobena tak, aby bylo možné osadit SMD, nebo THT (vývodové) LED. Je to otázka vkusu, nebo použitého obalu. Gerber soubor pro desku pro AllPCB je možné stáhnout na konci stránky.

Board is make that can be used SMD or THT (wires) LEDs. It is only matter of taste, or used package. Gerber files for AllPCB is possible to download at bottom of page.

THT vejce
THT vejce orto
THT vejce zespodu


Download: PCB gerber