Jindra Fučík

Základnové stanice pro provoz DCC modulů

Všiml jsem si, že DCC moduly neustále opakují stejné vstupní části. Jelikož na svém kolejišti mám velké množství modulů, chtěl jsem se zbavit neustálého opakování 7805 a podobně. Také jsem chtěl definitivně vyřešit otázku samostatného napájení modulů a nebo napájení z DCC.
Proto jsem si vytvořil sadu "základnových stanic", do kterých moduly připojuji. Podstatou stanice je vyřešit napájení 5V pro modul a zároveň pokud je to nutné, tak vyřešit i oddělení DCC signálu od zesilovače. Zároveň však zachovat odolnost proti rušení od motorů v kolejišti. Moduly jsou ve své podstatě velice jednoduché a nemá cenu je nikterak dlouze popisovat, stačí jen uvést jejich proudovou zatížitelnost a pro zjednodušení i počty modulů, které dokáží napájet.

Zatím jsou podporovány tyto moduly: Všechny základny mají vyvedeny 4 nožičkové konektory s nožičkami označenými "+", "-", "D", "A" (vývod "A" je připojen pouze na programovacích základnách), které se připojují na stejnojmenné vývody na dekodérech. Při programování se zapojuje pouze jeden dekodér do základny a ta se připojuje na programovací svorky (P,Q) na centrále, při provozu je možné připojit více dekodérů na jednu základnu; základna se připojuje na kolejové svorky (J,K). Pokud máme nedostatek konektorů, lze použít rozdvojky.

Base stations for my DCC modules

I was found that DCC modules still repeating same input parts. Because I have in my layout many of modules, and I do not want still repeat same 7805, I decided to make modules which will solve all of them. I also want to solve still repeating question about powering from track or from separate power source.
Then I created collection of "base stations". Rests of modules are connected to it. Core function of module is to create power of 5V for modules and also solve optical isolation if it is necessary. I also want to keep resistivity for noise from induction motors found in layout. Modules are in raw principle really simple and it is no necessary to create long description of it. It is enough to describe current supply and for simplify also amounts of modules can be connected in.

Following modules are supported: Every base station have 4 pin headers, with pins marked as "+", "-", "D", "A" (pin "A" is connected only on programming stations). Pins are connecting to same named pins on decoders. During programming is connected one decoder to one base and it is connected to programming header (P,Q) on command station. During normal operation can be connected more decoders to same base station; base station is connected to rail outputs (J,K). If we have not enought headers it can be multiplied on wires.

Základny napájené z DCC

Jedná se o dvojici základen napájených přímo z DCC. Jejich proudová zatížitelnost je kolem 1A, je však limitovaná také možnostmi DCC zesilovače. Jedna základna je určená pro programování, druhá je bez možnosti programování. Jsou to opravdu základní a levné základny.
Využitelné jsou zejména pro semaforové dekodéry, kterých lze na jednu základnu připojit až 8. (Pozor, semaforové dekodéry nelze trvale provozovat v programovací základně)
Je možné na ně připojit také servo dekodéry se zhruba 3~5 servy.
Zvukový dekodér snad jen v největší nouzi.

DCC powered base stations

It is two base stations powered directly from DCC. They can power up to 1A, but this is also limited by DCC power station (booster). One base is with programming possibility, second without. It is really simple and cheap stations.
They can be used with semaphore decoders; they can power up to 8 semaphores. (Do not forget, that semaphores can not be connected to programming base during normal operation)
It is possible to connect servo decoders with 3~5 servos.
Accessory sound decoder only as a temporary solution.

Samostatně napájené základny 1A

Jedná se o dvojici základen s vlastním napájením. Jejich proudová zatížitelnost je kolem 1A. Jedna základna je určená pro programování, druhá je bez možnosti programování. Programovací funkce lze odpojit prostým odpojením propojky na základně, takže ji lze provozovat i jako provozní.
Využitelné jsou zejména pro semaforové dekodéry, kterých lze na jednu základnu připojit až 8. (Pozor, při provozu nezapomeňte odstranit programovací propojku)
Je možné na ně připojit také servo dekodéry se zhruba 3~5 servy.
Jsou vhodné pro jeden zvukový dekodér.

Self powered base stations 1A

It is two base stations self powered. They can power up to 1A. One base is with programming possibility, second without. The base station with programming contains jumper, and it is possible turn programming off.
They can be used with semaphore decoders; they can power up to 8 semaphores. (Do not forget remove jumper during normal operation)
It is possible to connect servo decoders with 3~5 servos.
It is good for one accessory sound decoder.

Samostatně napájená základna 3A

Tato základna je vhodná k provozu na ustálených kolejištích. Její proudová zatížitelnost je až 3A (což dokáže při zkratu slušně ohřát kolejnice). Základna je koncipována pouze jako provozní a nemá programovací vybavení.
Využitelná je pro provoz až 25 semaforových dekodérů. (to je opravdu hodně, raději použijte víc menších základen)
Je možné na ně připojit servo dekodéry se zhruba 8~12 servy.(v případě ultra-mikro až 20)
Jsou vhodné až pro 3 zvukové dekodéry.

Self powered base station 3A

It self powered base station is designed for stable layouts. It can power up to 3A (it mean, that during short circuit it will heat rail). Base station is only for production, without programming possibility.
It is possible to connect up to 25 semaphore decoders. (and this is so much, it is recommended to use more smallest base stations)
It is possible to connect servo decoders with 8~12 servos. (if you are using ultra-micro, then up to 20)
It is good for 3 accessory sound decoders.