Jindra Fučík

DCC Dekodér příslušenství pro želva přestavníky


Conformance Warrant 2017-0001
Pro verzi 2.0Mezi modeláři jsou poměrně oblíbení přestavníky označované jako želva (tortoise). Jednou mne při plodné diskuzi v Nagánu Pavel upozornil na fakt, že pro tyto přestavníky neexistuje slušný dekodér.
Slušný se pochopitelně myslí takový, který bude rozměrově odpovídat, bude maximálně jednoduchý na obsluhu a nebude nutit uživatele tahat stovky drátů.
Vytvořil jsem proto velice jednoduchý dekodér, který je vlastně dekodérem příslušenství pro jednu výhybku, rovnou obsahuje parametry přestavníku a rozměrově je s přestavníkem téměř identický. Je osazen odpovídajícím konektorem, takže jej stačí na přestavník jednoduše nasadit. Navíc je vybaven svorkovnicí, takže přepínací kontakty jsou i nadále dostupné a jsou v nezměněném pořadí. Pouze namísto motorových svorek se připojuje přímo DCC signál.

DCC decoder for tortoise switching machines


Conformance Warrant 2017-0001
For version 2.0A lot of railroad modelers like tortoise turnout switching machines. Once during discussion in Nagáno Pavel informed me, that there are no good DCC decoder for those switching machines.
Good of course mean, that will fit size of switching machine, will be maximum simple for control and will not mean lot of cables.
Then I was created really simple decoder. This decoder is in reality accessory decoder for one turnout. It fitting parameters of tortoise switching machine and size is almost identical as tortoise. It contain proper connector, then it is enough to plug it to switching machine. As bonus it contain screw header, then it is more easy to use wires for switching contacts. Pin description is same as tortoise, only motor contacts are replaced by DCC wires.
Jak již bylo řečeno, dekodér se jednoduše přicvakne na želvu, na jeho krajní svorky se připojí DCC signál (označovaný - track out, nebo J-K) a dekodér je připraven k použití.
Po připojení potřebujeme nastavit adresu. Je možné použít klasické programování CV. Nebo lze použít zjednodušenou metodu. Na zadní straně desky jsou dva páry propojovacích kolíků (jumpery). Propojíme ten, který je blíže k desce plošného spoje. Zatímco je propojen, přepneme několikrát na ovladači požadovanou výhybku. Dekodér si její adresu poznamená. Nyní propojku rozpojíme a pokračujeme v běžném používání. Pokud zjistíme, že se přestavník chová obráceně (má přehozené "rovně" a "do odbočky"), jednoduše propojíme nožičky které jsou dál od desky plošného spoje a necháme je propojené (tak jak je znázorněno na následujícím obrázku). Dekodér je vybaven indikační LED, ta ukazuje, jak dekodér přijímá DCC data. Za normálního stavu musí LED blikat. Pokud svítí trvale, nebo je zhasnutá, nedostává dekodér žádná data.
As stated before - it is enough to simply plug decoder to tortoise, then screw DCC signal to outer positions of header (marked Track out or J-K). Then decoder is ready to use.
After connection it is necessary to configure address. It is possible to use standard CV programming. It is also possible to use simplified method. On back side of board you can find two pairs of jumper pins. Short this one closer to board. When shorted, we should switch few times turnout we would like to use. Decoder will remember address of this turnout. Now we can remove this jumper and continue with normal use. When we recognize, that we have reversed directions ("forward" and "turn"), simply short pins far from board and keep them closed (as shown on following picture). Decoder also containind signaling LED. This LED shows status of received DCC data. During normal operation this LED should blink. Once it lighting continuously or is dark, then decoder receive no data.
Následující tabulka popisuje použitá CV. Following table describe used CVs.

CV Values
CV#defaultmin-maxvýznammeaning
111-64Primární adresa (spodní polovina)Primary address (lower half)
710-Verze (pouze pro čtení)Version (read only)
813-Identifikac výrobce (pouze pro čtení)Manufacturer ID (read only)
92240-255Primární adresa (horní half)primary address (upper half)
29128128KonfiguraceConfig
3410-3Příznaky (1=pamatovat si pozici, 2=reverze)Flags (1=save position, 2=reverse)

Několik fotografií dekodéru a přestavníku. Some pictures of decoder with switch machine.

Většinu obrázků použitých v tomto článku jsem okopíroval bez vědomí autora z TÉTO stránky, kde si můžete také dekodér koupit. Pokud máte problém s osazováním, nebo s výrobou desek plošných spojů, využijte kontaktní formulář na TOMTO web-shopu, kde si můžete objednat komponenty nebo hotový dekodér.

All of pictures are copy from THIS web page, without authors approve. You can also buy decoder here. Once you have problems with soldering or creating PCB boards, please use contact form on THIS web-shop, where you can order some parts or finished decoder.