Jindra Fučík

Modernější způsob automatizace představuje Automatický robot pro XpressNet

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení a zpětné hlášení.
Důvod k tomuto rozdělení je celkem jednoduchý - při stavbě kolejiště osazuji rovnou detekci obsazení a pak jí podle potřeb připojuji na modul zpětného hlášení pro analogové automatizace a nebo zpětné hlášení S88 pro počítačové čtení.

Dostupné moduly:
More modern method for automation is represented by XpressNet automatic robot

Feedback modules in DCC layout

I have done set of modules for feedback in DCC layouts. For a practical reason I split modules to ocupancy detectors and feedback propagation.
The reason is easy; during layout build I'm putting detectors to layout and if it is necessary I'm adding also feedback propagation for analog automations or with data output for computers.

Available modules:

Detektory

Detektory slouží "jen" pro rozpoznání vlaku na příslušném jednostranně izolovaném úseku. Lze je použít samostatně, pak namísto optočlenu pouze osadíme LED diody. V takovém případě je vhodné snížit velikost rezistorů na 15R.
Častěji se však používají ve spojení s některým s dalších modulů. Propojovací plochý vodič by neměl být delší než 20cm, jinak může docházet k přeslechům.
Detektory využívají poklesu napětí na diodě, takže jejich zapojením do kolejiště dochází k poklesu DCC napětí v detekovaném úseku zhruba o 1,4V. (tato informace je zásadní zejména pro měřítka Z a menší) Při detekci používají optické oddělení signálu, takže jejich použití je velice bezpečné.

Detectors

Detectors are designed "only" for detection of a train in one-side isolated track. It is possible to use it alone, and then you may use LEDs instead of optocouplers and change resistors to 15R.
Usually we are using them with any other modules listed below. Be careful about length of connecting wire. The wire between modules should not be longer than 20cm; otherwise you can have problems with noise.
Detectors using decrease of voltage on bipolar diode. It means that using of detectors will decrease voltage in detection part of track by 1,4V. (it is crucial especially in Z or smaller scales) Detectors using optical isolation, then using of detectors are very safe.

all in one .zip
Detektory se připojují tak, že do jedné z krajních svorek připojíme signál J ze zesilovače, k ostatním svorkám se pak připojují kolejnice. Dvě svorky J na každém detektoru umožňují řadit detektory "za sebe" = vodič z jednoho detektoru pokračuje do druhého.

Pozor v případě zapojování detektoru do oblasti vratné smyčky. Zde dochází k přehazování J a K. V takovém případě použijeme buď jeden detektor pro každou vratnou smyčku, nebo můžeme jeden detektor rozdělit na dvě části. Na následujícím obrázku jsou vyznačena místa dělení (na plošném spoji zúžená místa). V místě označeném červeně musíme cestu přerušit vždy, pak máme k dispozici 3 místa označená modře, zde si můžeme vybrat, kolik výstupů budeme potřebovat pro vratnou smyčku a kolik pro ostatní. Pochopitelně pak není možné provádět sériové spojení modulů, ale používáme každý vstup samostatně.
Proškrábnutí lze udělat skalpelem, nožem nebo jehlovým pilníkem.
To the one of border terminals you connect J wire from booster; four middle terminals are connected to the track. Main benefit of two J terminals is, that you can connect modules in serial = wire from one to next one detector.

Be careful when you are using detectors in reverse loop. Here are switched J and K signals. In this case you can use one detector for every reverse loop, or you can split one detector to two zones. On following picture is marked places for dividing (on PCB thick parts). Red marked part must be isolated in every case, then we have 3 blue marked positions, where we can chose how many outputs you need for reverse loop and for rest. For isolating you can use scalpel, knife or file.
NamePartRemark
B1, B2, B3, B4B250C1500small size 1,5A
R1, R2, R3, R422Ror 15R
OK1PC847or 4x LED
X1, X2ARK300V-3P3 pin 5,0mm
J1PSH02-05PG5 pin 2,54mm

Reléový modul

Tento velice jednoduchý modul slouží zejména pro ty, kdo si chtějí realizovat drobné automatizace jako se používaly v úsekově řízeném kolejišti.
Jedná se pouze o tvarovač signálu, koncový tranzistor a relátka. Modul neřeší žádné pokrokové funkce. Pouze pokud je souprava v daném úseku, relátko sepne. Použil jsem malá relátka velikosti integrovaných obvodů. Dají se koupit v několika verzích s jedním nebo dvěma kontakty, spínací nebo rozpínací.
Pro dokumentaci jsem použil relé se dvěma spínacími kontakty, v případě že použijete jiné, podívejte se, jaké svorky osadit.

Relay module

This very simple module is designed primary for people who like small automations like section designed layout.
This is only signal shaper, transistor amplifier and relays. Module not solving any advanced functions. Only when train is in detection part, the relay is switched on. I have used small relays in DIL cases. It is possible to buy few varieties of those relays - with one or two contacts, with button-down or button-up contacts
For this document I have used relays with two up switching contacts, when you decide to use different, take a look which terminals you need and not need.

all in one .zip
Na modulu jsou použité kondenzátory 470nF, ty slouží k odfiltrování krátkých kmitů při horších kontaktech lokomotivy. V případě potřeby je možné jejich hodnotu zvětšit.
On the module is used capacitors 470nF, they are for filtering small pulses when train have not good connectivity with rails. If it is necessary, you can use bigger capacity.
NamePartRemark
B1B250C1500 
C11000μF/35V 
C21000μF/16V 
C3,C4100nF 
C5, C6, C7, C8470nF 
IC174HC14(N) 
IC27805(TO220) 
K1, K2, K3, K4RR2A05-0-200RR1A05-500 | RR1A05-500D | RR2A05-200 | RR1U05-200
R1, R2, R3, R42k2 
RN1RR 4X10K type A 
T1, T2, T3, T4BC337 
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8PTR AKZ692/2-2.54-V-GREEN2 pin 2,54mm
X9ARK300V-2P2 pin 5,0mm
J1PSH02-05PG5 pin 2,54mm

Modul pro LED

Tento velice jednoduchý modul slouží zejména pro ty, kdo si chtějí na ovládacím panelu zobrazovat pomocí LED diod polohu vlaku.
Jedná se pouze o tvarovač signálu, koncový tranzistor a konektor pro LED diody. Modul neřeší žádné pokrokové funkce. Pouze pokud je souprava v daném úseku, tranzistor sepne a připojená LED se rozsvítí.
Je možné použít jakékoli LED nebo jejich skupiny. K LED je nutné připojit i příslušný sériový rezistor. Výstupní napětí je 5V, maximální proudové zatížení 500mA.

LED module

This very simple module is designed primary for people who want to show ocupancy on control panel by LED diodes.
This is only signal shaper, transistor amplifier and header. Module not solving any advanced functions. Only when train is in detection part, the tranzistor is switched on and LED lighting.
You can connect any LED (and groups of leds); you should use relevant serial rezistor. Output voltage is 5V, maximum current load 500mA.

all in one .zip
Na modulu jsou použité kondenzátory 470nF, ty slouží k odfiltrování krátkých kmitů při horších kontaktech lokomotivy. V případě potřeby je možné jejich hodnotu zvětšit.
Také je na modulu vytvořen přepínač, který umožňuje přepnout napětí pro LED na napájecí napětí. Je nutné proškrábnout spojku a proletovat její druhou stranu. Tuto operaci by neměli dělat lidé, kteří nemají příslušné znalosti.
On the module is used capacitors 470nF, they are for filtering small pulses when train have not good connectivity with rails. If it is necessary, you can use bigger capacity.
On the module is also small switch, which enables change LED voltage to source voltage. It can be done by cut of one part and solder second part of switch. This operation is not recommended for people have not requested knowledge.
NamePartRemark
B1B250C1500 
C1470μF/35V 
C2100μF/16V 
C3,C4100nF 
C5, C6, C7, C8470nFtext
IC174HC14(N) 
IC27805(TO220) 
R1, R2, R3, R42k2 
RN1RR 4X10K type A 
T1, T2, T3, T4BC337 
X1, X2, X3, X4PTR AKZ692/2-2.54-V-GREEN2 pin 2,54mm
X9ARK300V-2P2 pin 5,0mm
J1PSH02-05PG5 pin 2,54mm

Modul S88

Tento jednoduchý modul slouží pro připojení zpětného hlášení k centrále, nebo počítačovému rozhraní, která využívá rozhraní S88.
Rozhraní S88(N) patří k těm jednodušším a nejčastěji používaným.

S88 module

This simple module is designed for connection of command stations or computer interfaces using S88 interface.
Interface S88(N) is one of most simple and well used interfaces.

all in one .zip
Na modulu je svorka pro externí napájení. Nejedná se ani tak o externí napájení jako o rozšíření napájecích vodičů. V případě, že spojujeme větší množství modulů za sebe, je úbytek napájení dost podstatný a je tedy možné napájení přivádět na několika místech
On the module is external power terminal. It is not external power; it is only for upgrade powering wires. In a case we have more modules in series, the decrease of power is can be big, and then we can deliver power on more places.
NamePartRemark
C1, C2, C3100nF 
C410uF/16V 
IC1, IC2CMOS 4044(N) 
IC3CMOS 4014(N) 
R1, R410k 
R2, R347k 
RN1, RN2RR 4X47K type A 
T1BC327 
T2, T3BC337 
X5ARK300V-2P2 pin 5,0mm
J1, J2PSH02-05PG5 pin 2,54mm
J1-IN, J2-OUTWEBP 8-8 LPRJ-45

Modul S88 s detektory

Tento jednoduchý modul kombinuje na jedné desce plošných spojů modul detektorů a zároveň modul zpětného hlášení z předchozích bodů.

S88 module with detectors

This simple module is combination of detectors and S88 feedback module on one PCB.

all in one .zip
Na modulu sou také zúžená místa pro rozdělení modulu na části, stejně jako u modulu detektorů.
On the module are also thin parts of circuit for splitting, same as on detector modules.
NamePartRemark
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8B250C1500small size 1,5A
C1, C2, C3100nF 
C410uF/16V 
IC1, IC2CMOS 4044(N) 
IC3CMOS 4014(N) 
R1, R410k 
R2, R347k 
R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R1415Ror 22R
RN1, RN2RR 4X47K type A 
T1BC327 
T2, T3BC337 
X1, X4ARK300V-3P3 pin 5,0mm
X2, X3, X5ARK300V-2P2 pin 5,0mm
J1-IN, J2-OUTWEBP 8-8 LPRJ-45