Jindra Fučík

Rodina bezdrátových DCC ovladačů XWL

V minulosti jsem vytvořil několik ovladačů, založených na protokolu XWL, který vytvořil Paco Cañada.
Zjistil jsem, že si celá řada lidi nedokáže zařadit k čemu jsou jednotlivé ovladače vhodné a jak je kombinovat. Proto se pokusím vytvořit dokument, který by popisoval princip fungování.

Všechny ovladače jsou založené na jednotném přijímači. Přijímač se připojuje k XpressNet sběrnici (Pro uživatele Roco do zásuvky slave, pro uživatele Lenz svorky LMAB). Jako každé XpressNet zařízení musí dostat přidělenou unikátní adresu, ta se nastavuje jednoduše pomocí přepínačů na desce přijímače.
Jeden přijímač dokáže obsloužit až 8 ovladačů, je celkem jedno, jaké ovladače a v jakých kombinacích. Každý ovladač má možnost nastavení své unikátní adresy. Tato adresa nemá nic společného s XpressNet adresou přijímače ani například s adresou lokomotivy.

Family of cordless DCC throttles

I was created few throttles based on XWL protocol done by Paco Cañada in the past.
I was found, that lot of people are not able to identify main target for various controllers. Then I decided to create document describing functionality principles.

All throttles are based on same receiver. Receiver is connected to XpressNet bus (For Roco users to "Slave" socket, for Lenz users to LMAB header). As every XpressNet devices it must have unique address. The address is defined by switches on board of receiver.
One receiver can handle up to 8 controllers. It does not matter what kind of controllers in what combinations. Every controller have possibility to set up its own unique address. This address is not in conclusion with receiver XpressNet address and not for example with locomotive address.
Nejjednodušší je případ, domácího (zahradního, nebo malého klubového) kolejiště. V takovém případě si pořídíme tolik ovladačů s možností změny adresy, kolik máme strojvůdců. Každý si pak vezme svůj ovladač a může ovládat libovolnou lokomotivu. V případě, že má kolejiště větší nádraží, které je vhodné ovládat z bezdrátového ovládacího pultu, pak stačí udělat vhodný pult a vybavit jej ovladačem XWL-TCO. Ovladač XWL-TCO je vhodný k několika věcem. První věc je bezdrátové ovládání nádraží a stanic. Jednoduše si člověk vyrobí pultík, který trochu připomíná prodejní pult na krk, na vrchní stranu namaluje plánek stanice, do každé výhybky připevnit dvě tlačítka (jedno pro směr rovně a druhé pro směr do odbočky) a připojit je do konektorů na zařízení a ovládací pult je hotov. Mnohem praktičtější pak je vytvoření ovladačů pro ne-kolejové příslušenství, jako je například osvětlení, zvuky, různé efekty jako hasiči a podobně. Takový ovladač se vyrobí mnohem menší, obsluhující si jej vezme do kapsy a může ohromovat nic netušící diváky například při výstavách nebo společenských akcích.

Kombinace ovladačů s možností změny adresy a přenosného pultu má dobré využití také v případě zahradní železnice, kdy je velice příjemné, že člověk může chodit po zahradě a ovládat všechny funkce kolejiště.
Simplest example is home (or garden, or small club) layout. In this case we should prepare same amount of throttles with possibility to change address as we have train drivers. Everyone will use own throttle to control any locomotive. In a case our layout containing bigger station, what is recommended to control by cordless control panel, then it is enough to prepare relevant panel and equip it with XWL-TCO. Controller XWL-TCO is suitable for few things. First is cordless controlling of train stations and depots. Simply create panel look like mobile sales counter with map of station on top, to every turnout put two buttons (one for straight direction, second for turn) and connect it into headers on XWL-TCO and control board is done. More practical is creation of controllers for non-train accessories like lights, sounds, fire effects etc. Controller like this can be build smaller, user can keep it in pocket and can use it for example from visitors position during exhibitions or club presentations.

Combination of throttles with possibility to change address and cordless panels is also very useful with garden trains. It is comfortable to walk on garden and control all functions of layout.
Asi nejlepšího využití však mají ovladače využívající "lokomotivní klíče". Tedy ovladače, kde nelze měnit adresu lokomotivy. Jedná se o bezdrátový ovladač, kterému se lokomotiva přiřazuje pomocí takzvaného klíče. Tedy malé kartičky, která se zasune do ovladače a ten pak ovládá lokomotivu, jejíž adresa je na kartičce uložená.
Tento systém je vhodný zejména pro větší kluby, nebo na modulová setkání, kde je žádoucí, aby byl vytvořený systém přidělování lokomotiv jednotlivým strojvůdcům, přitom aby si každý mohl udržovat vlastní ovladač a aby nebylo příliš nákladné zařízení spojené s lokomotivou. Ke každé lokomotivě tak existuje jednoduchý klíč s hodnotou několika desítek korun, který si přidělený strojvůdce vyzvedne, zapojí do svého ovladače a jezdí. Po ukončení jízdy vrátí klíč a může si vzít další.
Pro nahrávání klíčů je pak vytvořeno jednoduché zařízení, které se připojuje do USB portu počítače a jednoduchý program pro zadání čísla lokomotivy a případně omezení pravomocí příslušného strojvůdce.
The better usage is with throttles using "locomotive keys". It mean throttles where you can not change locomotive address. It is cordless controller, where locomotive address is stored on small device called "key". It mean small card putted into throttle. Throttle then controlling locomotive with address stored on the key.
This system is useful especially for clubs or module meetings, where it is usual to have system for distribution of locomotives to train drivers. And also allow train drivers to maintain own controller; and also to have not expensive device dedicated to locomotive. Then we have simple key to each locomotive with price about one €, which can be taken before start of driving locomotive, plugged into his controller and driving locomotive. At the end of trip will return key and can take another.
For uploading of keys is created simple USB device and simple program for PC for setting up locomotive number and possible limits of rights for locomotive driver.


Pokud máte problém s osazováním, nebo s výrobou desek plošných spojů, využijte kontaktní formulář na TOMTO web-shopu, kde si můžete komponenty objednat.

Once you have problems with soldering or creating PCB boards, please use contact form on THIS web-shop, where you can order some parts and components.Download: HEX.