Jindra Fučík

HouseDec

DCC dekodér pro osvětlení domečků

Úvod

Celkem hodně kolejišť má i svůj noční režim. Je to na pohled celkem atraktivní záležitost, vynikne při něm pouliční osvětlení, osvětlení lokomotiv a také osvětlení budov.
A právě osvětlení budov se mi zdá celkem často takové polovičaté. Domečky jsou sice často připravené na osazení žárovkou, ale to je tak všechno. Proto jsme s Honzou začali uvažovat, jak domečky trochu oživit. Správnou cestou se zdá rozdělení domečků do místností. Honza vytvořil technologii "komůrek", které naznačují místnosti. Já jsem pak naplánoval dekodér, který jednotlivé místnosti rozsvítí.
Při návrhu jsem vycházel z modelu pravděpodobnosti používání místnosti. Zjednodušeně řečeno - v obýváku svítí světlo většinu času a svítí dlouhé časové intervaly, zatímco na záchodě svítí světlo jen občas a jen krátce. Protože jsem nechtěl zavádět velké množství adres, použil jsem pro celý dekodér jednu společnou adresu. Jednoduše tedy "jedním cvaknutím" zapnu celý domek a dekodér bude sám vytvářet iluzi života uvnitř.
Vytvořil jsem dvě verze dekodéru - jednu menší - vhodnou pro přímou vestavbu do domečku a druhou větší - vhodnou spíše k osvětlení průmyslových prostor, jako jsou sklady, továrny, doly a podobně.

Menší verze

Menší verze dekodéru je určená k přímé vestavbě do domečku. Tvar dekodéru je přímo uzpůsoben k tomu, aby byl dekodér vestavěn do domečku, na širší stranu došlo k připojení světel (LED) a užší strana byla prostrčena skrz držák na žárovku, který je v některých domečcích pro tyto účely připraven. Na spodní straně panelu se pak připojí čtyř-pinový konektor do
základnové stanice. Dekodér je připraven pro napájení jedné až dvou LED na každém svém výstupu. Parametry výstupu jsou 5V/20mA (rezistor pro LED není součástí, je potřeba jej instalovat spolu s LED diodou). Dekodér disponuje pěti výstupy pro místnosti. Pochopitelně pro větší domy lze osadit více dekodérů do jednoho domečku a dát jim stejnou adresu.
Tento dekodér také vytváří efekt plynulého rozsvěcení a zhasínání žárovky (fade).

HouseDec

DCC decoder for control house lights

Introduction

A lot of model train layouts have also night mode. It is attractive view of layout, it is nice to view street light, lights of locos and also lights of buildings.
And building lights seems like sometime not finished. Houses are usually prepared for use of light bulb, but it is all. Then we started with Jan to think how to make house lights more interesting for observers. As a good point seems like split houses to rooms. Jan was created system of "cells" presenting separate rooms. Then I prepared DCC decoder for lighting up those rooms.
During design I keep on mind model of probability of usage of separate room. Simplified - in living room the light shining more time and shining in long term intervals; on opposite side on toilet light shining short time and not so often. Because I do not want to use lot of DCC address in system, I was used only one address for hole decoder. Simplified - "one click" will light up all house and decoder itself will manage illusion of life inside.
I was created two versions of decoder. First smaller - designed to build in directly into house. Second bigger - designed to light up mainly industrial zones, storages, factory etc.

Small version

Small version of decoder is designed to build in directly into house. Shape of decoder is prepared to build it into house; connect LEDs to wide part and narrow part can be passed through light bulb holder usually prepared in some houses. Then connect four pin socket on bottom side and connect it to base station. Then decoder is ready to power one or two LEDs per output. Each output is ready to power 5V/20mA (necessary resistor for LED is not included in decoder; it must be mounted directly with LED). Decoder have five outputs to rooms. Of course bigger houses can be equipped by more decoders with same address.
This version of decoder also create fade effect of light bulbs.

Funkce dekodéru

Tato verze dekodéru podporuje následující funkce:
 • Pět výstupů s funkcí stmívání (fade)
 • Každý výstup 5V/20mA
 • Kompatibilní se systémem standardu NMRA DCC
 • Podpora všech 2048 adres pro příslušenství (neplést s adresami lokomotiv)
 • Programování adresy dekodéru zápisem do dvou CV proměnných
 • Nastavitelná rychlost plynulého zhasínání a rozsvěcení
 • Nastavitelná rychlost změn (blikání jednotlivých místností)
 • Nastavitelná pravděpodobnost rozsvícení každé místnosti
 • Možnost používání zámku dekodéru (Blokování dekodéru proti nechtěnému zápisu) pomocí standardních funkcí CV15/CV16
 • Reset dekodéru s obnovením továrního nastavení (Zápis CV8=33)
 • Programování ve stránkovém a přímém CV režimu

Instalace

Dekodér je navržený tak, aby pasoval do běžných domečků pro modelové kolejiště. Dekodér je možné osadit nožičkovým konektorem a pak do něj jednotlivé diody připojovat a odpojovat a nebo je možné vodiče od diod pájet přímo na pájecí body na dekodéru. Dekodér není vybaven rezistory pro LED diody. To je proto, aby bylo možné osazovat různé kombinace diod a aby bylo možné si nastavit vhodný jas příslušné diody. To platí zejména pro extra svítící diody. Při určování hodnoty rezistoru lze vycházet z jednoduchého vzorečku - Ohmova zákona.
Nejprve si zjistíme úbytek napětí na příslušné LED diodě Uf (pokud neznáte, tak lze odhadnout 2V pro červenou, žlutou a zelenou, nebo 3,3V pro modrou a bílou) a maximální proud If (pokud neznáte, lze odhadnout 15-20mA = 0,015-0,02A). Hodnota rezistoru pak bude:

R[Ω] = (5V - Uf[V]) / If[A]

Jedná se o minimální hodnotu, takže lze použít i větší hodnoty (je doporučeno použít větší hodnoty, aby se domeček příliš nehřál a aby světlo bylo přirozené a né moc jasné).
Teoreticky lze tedy použít pro červenou, žlutou a zelenou LED rezistor 220Ω a pro modrou a bílou LED 150Ω. V praxi se však používají hodnoty od 470Ω více.
Pokud zapojíme dvě diody do série, je potřeba v předchozím vzorečku odečíst Uf za obě diody. Tedy:
R[Ω] = (5V - Uf1[V] - Uf2[V]) / If[A]
V případě sériového zapojení lze kombinovat diody různých vlastností.
Je zřejmé, že při napájení 5V vzoreček vychází pro bílé a modré diody záporně. To je proto, že napětí není dostatečné a v lepším případě budou diody svítit nedostatečně. Pro ostatní barvy lze použít rezistory s hodnotou 81Ω nebo více (používají se hodnoty zhruba od 120Ω).
V případě potřeby lze použít i paralelní zapojení, je ale potřeba počítat s několika drobnostmi: Je doporučeno pro každou LED použít samostatný rezistor, celková proudová zátěž nesmí přesáhnout 20mA.
Proto se při výpočtu na místo If používá spíše hodnota maximálního proudu 20mA dělená počtem paralelních LED.
Takže minimální hodnota 470Ω pro dvě červené, žluté nebo zelené LED a 180Ω pro dvě bílé nebo modré LED (rezistor této nebo větší hodnoty před každou LED).

Pro každou LED jsou k dispozici dva vývody - na zadní straně společné V+ pro připojení anod (strana bez součástek, na desce plošného spoje jsou zároveň označená čísla diod). A na přední straně samostatné vývody pro jednotlivé katody.

Decoder functions

This version of decoder support following following functions:
 • Five outputs with fade
 • Each output 5V/20mA
 • Compatible with NMRA DCC standard signal
 • Support of all 2048 address for accessory (do not mix with locomotive address)
 • Programming decoder address by writing into two CV variables
 • Individual configuration of fade speed
 • Configuration of speed factor for room light switching
 • Individual configuration of probability of lights for each output
 • Possibility to use decoder lock functionality (Blocking to avoid unwanted CV modification) using standard functionality of CV15/CV16
 • Reset of decoder with restore factory default values (write CV8=33)
 • Programming in paged and direct CV mode

Installation

Decoder is designed to fit in usual houses on model train layout. Decoder can be equipped by pin header and then it is possible to plug and unplug every led. Or LEDs can be soldered directly to soldering pads on decoder. Decoder is not equipped by resistors for LEDs; it is to allow to use various combinations of LEDs and to be possible to set up proper brightness for any LED. It is useful especially for extra bright LEDs. For calculate value of resistor it is possible to use simple formula - Ohm formula.
First we should know forward voltage decrease for cosen LED Uf (once we do not know, it is possible to use 2V for yellow, red and green or 3.3V for blue and white) and maximum forward current If (once we do not know, it can be used 15-20mA = 0.015-0.02A). Then value of resistor will be:

R[Ω] = (5V - Uf[V]) / If[A]

It is minimum possible value, then it is possible to use bigger values (it is recommended to use bigger values to avoid overheating of house and to have light looking more natural).
In the theory for red, yellow and green LED is possible to use resistor with value of 220Ω and for blue and white LED value of 150Ω. In reality the value will be 470Ω or bigger.
Once you will use two LEDs in serie, it is necessary to subtract value of Uf for both diodes. Then::
R[Ω] = (5V - Uf1[V] - Uf2[V]) / If[A]
In case of serial connection can be used different types of LEDs.
It is visible, that with power of 5V value for blue and white LEDs is negative. It is because voltage is not enough and one of possible scenario is, that leds will not light enough. for other combinations of LEDs it is possible to use resistors with value 81Ω or greater (usual values starting at 120Ω).
If it is necessary it is possible to use parallel connection, but keep on mind two things: for any of LED use separate resistor; all current can not exceed 20mA.
Then for calculation instead of If is used value of maximum current 20mA divided by number of LEDs in parallel.
Then minimum value of resistor is 470Ω for two of red, yellow or green LEDs, or 180Ω for two of blue or white LEDs (resistor of this or bigger value with each of led)

For each LED are available two pins - on back side common V+ for connecting of anodes (side without components; on PCB are marked numbers of output). And on front page individual outputs for separate cathodes.

Programování

Následující tabulka uvádí všechna CV používaná dekodérem. Dekodér používá jak nízká CV podle současné verze normy, tak vysoká, doporučená pro příslušenství starou normou.
Při programování pomocí MultiMAUS pravděpodobně využijete především nízká CV.

Programming

Following table present all supported CVs. Decoder using low name CVs defined by actual specification and also high name CVs defined by old specification for accessories.
During programming using MutliMAUS will be used low name CVs.

CV Values
CV#CV#defaultmin-maxvýznammeaning
151351-255Primární adresa, spodní částPrimary address low part
7 1.0ROVýrobní verze, aktuálně 1.0, pouze pro čteníManufacturing version, actual is 1.0, read only
8 13ROID výrobce, aktuálně 13 - domácí výrobaManufacturer ID, actual 13 - DIY
952100-7Primární adresa, horní část (adresa = CV9*256+CV1)Primary address upper part (address = CV9*256 + CV1)
15 00-255Zámek dekodéru, proměnlivá část (klíč)Decoder lock, variable part (key)
16 00-255Zámek dekodéru, statická část (zámek)Decoder lock, static part (lock)
29 128128Konfigurace (BIT7(128) = dekodér příslušenství)Configuration (BIT7(128) = accessory decoder)
32544151-255Rychlost PWM = rychlost rozsvěcení a pohasínáníPWM speed
3354531-255Rychlost změny stavu (modelové rychlosti začínají u hodnot nad 50)light status change speed (model speeds starting at 50)
3454600-1stav dekodéru po zapnutí
0=po zapnutí je domek zhasnutý
1=po zapnutí je domek rozsvícený
Power on status
0=house lights are off
1=house lights are on
355471270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 1
hodnota 0 vždy zhasnuto, 50 málo používaná místnost (záchod)
hodnota 127 střední hodnota (běžná místnost)
hodnota 180 často používaná místnost (obývák), 255 stále rozsvíceno
Proability of light 1 on
value 0 always off, 50 less used room (toilet)
value 127 middle value (usual room)
value 180 very used room (living room), 255 always on room
365481270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 2Proability of light 2 on
375491270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 3Proability of light 3 on
385501270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 4Proability of light 4 on
395511270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 5Proability of light 5 on

Nastavení adresy

Dekodér je vytvořen pro používání adres kompatibilních s centrálami Roco. Nastavení adresy 1 tedy způsobí, že dekodér bude reagovat na adresu výhybky 1 na ovladači MultiMAUS. (Pokud používáte systém Lenz, musíte nastavovat adresu o 4 větší. To znamená, že adresa 5 = SW-1 na ovladači.)
Pro adresy 1-256 stačí nastavit adresu do CV1 a hodnotu CV9 nechat rovnou 0. Pro adresy větší než 256 je nutné použít následující vzorec:

adresa výhybky = CV9 * 256 + CV1

Například hodnotu 300 nastavíme jako CV9=1, CV1=44 (1*256 + 44 = 300).
Pozor: hodnota 0 v CV1 se interpretuje jako 256.
Příklady nastavení uvedeme v následující tabulce.

Address configuration

Decoder is ready to use addresses compatible with Roco command stations. Setting of address 1 will mean, that decoder will react to turnout5 address 1 on MultiMAUS controller. (Once you are using system Lenz, you should set up address increased by 4. It mean, that address 5 = SW-1 on throttle)
For address 1-256 is enough to write address into CV1 and keep CV9=0. For address greather than 256 is necessary to use following formula:

Turnout address = CV9 * 256 + CV1

For example value 300 will be configured as CV9=1, CV1=44 (1*256 + 44 = 300).
Note: value of 0 in CV1 mean 256.
Examples of configurations can be found in following table.

Address
Adresa
Address
123256257258300511512513600
CV1123012442550188
CV900001111122

Nastavení výstupů

Čas sepnutí světel je velmi náhodná hodnota a nedá se předem určit. Pomocí hodnot CV35-CV39 lze ovlivnit pravděpodobnost, ale ne přesně určit hodnotu. Čím větší je hodnota uložená v CV, tím častěji a tím na delší dobu se světlo rozsvěcí. Po zapnutí světel nedojde k okamžitému rozsvěcení světel. Světla se začnou rozsvěcet postupně, nejčastěji podle své pravděpodobnosti svícení, ale není to vždy pravidlo. Dokonce ani místnosti, které mají svítit neustále se nerozsvítí okamžitě (v reálu se také rozsvěcí až když se zdá obsluze že špatně vidí). Stejné je to se zhasínáním. Po odeslání příkazu na zhasnutí začnou světla postupně zhasínat. Nezhasnou však najednou.
Tato vlastnost umožňuje dát většímu množství domečků stejnou adresu a zapnout je najednou, nepoť domečky se stejně budou rozsvěcet postupně.

Hodnota rychlosti změn uložená v CV33 znamená, jak rychle plyne čas na vašem kolejišti. Malé hodnoty znamenají, že čas běží rychle a světla se často mění. To je atraktivní pro děti, ale je to vzdálené realitě. Výchozí hodnota 3 slouží spíše pro presentaci dekodéru. Reálnější chování mají mnohem větší hodnoty.

Hodnota CV32 udává rychlost rozsvěcení a zhasínání žárovek. Se změnou táto proměnná se také částečně změní rychlost plynutí času.

Zámek dekodéru

Dekodér je primárně určen pro použití z centrálou Roco MultiMAUS a zesilovačem Roco 10764. Tato kombinace nemá samostatnou programovací kolej a programování v servisním režimu tak vždy probíhá na hlavní trati. Tím by docházelo k přepsání všech dekodérů, nebo by bylo nutné je při každém programování odpojovat.
Proto byl zaveden takzvaný zámek dekodéru. Zámek dekodéru umožňuje zamčení dekodéru proti nechtěnému přepsání hodnot CV.
Použití zámku je velice jednoduché. Dekodér umožňuje používat programování (čtení i zápis) pouze v případě, že je hodnota CV15 a CV16 shodná. Ve výchozím stavu je tato podmínka splněna, neboť jsou CV15=0, CV16=0.
Pokud chceme dekodér zamknout proti zápisu (a také čtení), nastavíme libovolnou jinou hodnotu do CV16 (například 1). Potom je hodnota CV15=0 a hodnota CV16=1 různá a dekodér přestane reagovat na požadavky na programování. Dekodér lze odemknout zápisem hodnoty 1 do CV15. Pak bude CV15=1 a CV16=1, tedy shodná hodnota a dekodér lze programovat a číst.
V praxi se nejčastěji používá model, kdy se do CV16 zapíše stejná hodnota jako je adresa dekodéru. Pak při programování jednoduše nejprve provedeme zápis do CV15="adresa dekodéru, který chceme programovat" a následně programujeme. Pokud chceme na stejné trati programovat lokomotivy, nejprve zapíšeme do CV15 hodnotu 0 a následně můžeme programovat lokomotivu. (hodnotu 0 zapisujeme i po skončení programování)
Pro případ, že dostaneme dekodér, který je v zamčeném stavu a nevíme jaká je hodnota v CV16, existuje jednoduchá pomůcka. Do CV15 zapíšeme hodnotu 255, to je univerzální klíč, který odemkne všechny dekodéry, takže jej používáme výhradně pokud je dekodér jediný připojený. Po odemčení dekodéru se většinou používají jednoduché příkazy jako obnovení výchozího nastavení (zápis CV8=33), nebo nastavení nové hodnoty zámku (zápis CV16=0, CV15=0).


Outputs configuration

Time for switching of lights is very random value and it is not possible to predict it. Using configuration variables CV35-CV39 is possible to manage probability, but not configure exact value. Biggest value stored in proper CV mean more often and longer time lighting room. after start up of lights they are not starting immediately. Lights start shining sequential, usually with order of probability, bat this is no strong rule. Also rooms which should light all time will not start immediate, (in real life they are also started when personal decide that they not see good). The same situation is also with lighting off. after send of command for switch off lights will sequentially switch off. They will not switch off at one time.
This functionality allows to use more houses with same decoder and with same address. And then it is possible to switch them all together, and houses will start lighting sequentially.

Value of speed of changes stored in CV33 mean, how quickly time flows on your model layout. Small value means, that time flow fast and lights changing often. It is attractive for kids, but not look real for model. Default value of 3 is good only for presentation of decoder features. For real looking layouts much bigger values are recommended.

Value of CV32 mean speed of fade efect during switching up and off again. Change this value mean also little change of time flow speed.

Decoder lock

Decoder is primary designed to use with command station Roco MultiMAUS and booster Roco 10764. This combination have not separated programming track and programming in service mode is done on main track. Then it will mean to re-program all decoders, or will be necessary to disconnect them for every programming.
Then I decided to use functionality called decoder lock. Decoder lock allow to lock decoder against unwanted change of CV values.
Usage of decoder lock is really simple. Decoder allow to use programming (read and write) only in case, that values of CV15 and CV16 are equal. In default state this condition is met, because CV15=0 and CV16=0.
Once we want to lock decoder for write (and also read), we should setup any other value into CV16 (for example 1). Then value CV15=0 and CV16=1 is different and decoder will stop react to requests for programming. It is possible to unlock decoder by setting up value 1 into CV15. Then we will have CV15=1 and CV16=1, then equal values and it will be possible to program and read decoder
It is practical to use model, when we are locking decoders CV16 with same value as address of decoder is. Then during a programming we simple starting with write into CV15="address of requested decoder" and then we can programming it. Once we want to program locomotives on same track, then before programming we will write CV15=0 and then we can programming locomotives. (value of 0 we are writting also at the end of programming)
In a case we will receive decoder in locked state and we do not know value of CV16, we can use small trick. Value 255 in CV15 nean "universal unlock", which unlock all decoders on track, then we can use it only if decoder is connected alone. After this kind of unlock we are usually using simple commands such as restore factory defaults (write CV8=33), or setup new values of locks (write CV16=0 and CV15=0).


Větší verze

Větší verze dekodéru je určená k vestavbě pod kolejiště. Dekodér využívá hardware běžného spínacího dekodéru (známého například jako
dekodér pro elektromagnetické přestavníky a světla). Zatížitelnost vstupů pak odpovídá parametrům zvoleného hardware. Pohybuje se kolem 0,5A na výstup, napětí odpovídá usměrněnému napájecímu napětí. Tento dekodér nevytváří žádné světelné efekty, předpokládá totiž, že efekty vzniknou připojením mini dekodérů pro jedno světlo.
Dekodér je určen především k osvětlení větších komplexů, jako jsou továrny a technické vybavení nádraží. Potom se například jeden výstup použije k osvětlení rotundy zářivkami, další výstup pro svářeče, další pro sodíková světla na zauhlovací věži a podobně. Pochopitelně pro větší prostory lze osadit více dekodéry a dát jim stejnou adresu.

Big version

Big version of decoder is designed for incorporation to bottom of layout. Decoder using hardware of usual switching decoder (known for example as decoder for electromagnetic turnouts and lights). Then power of outputs depend on used hardware. It is usually about 0,5A per output; voltage is usually filtered rectified value of powering voltage. This decoder not create any light effects. It expect, that effects are done by connecting mini decoders for one light.
Decoder is designed especially for lighting bigger complexes like factories and technical equipment of railway stations. Then one outputcan be used for example for light up round house by neon lights, second output for welder, next for sodium lights on coal tower etc. Of course it is possible to use more decoders with same address for bigger complexes.

Funkce dekodéru

Tato verze dekodéru podporuje následující funkce:
 • Osm výstupů
 • Každý výstup zatížitelný 0,5A
 • Kompatibilní se systémem standardu NMRA DCC
 • Podpora všech 2048 adres pro příslušenství (neplést s adresami lokomotiv)
 • Programování adresy dekodéru zápisem do dvou CV proměnných
 • Nastavitelná rychlost změn (blikání jednotlivých výstupů)
 • Nastavitelná pravděpodobnost rozsvícení každého výstupu
 • Možnost používání zámku dekodéru (Blokování dekodéru proti nechtěnému zápisu) pomocí standardních funkcí CV15/CV16
 • Reset dekodéru s obnovením továrního nastavení (Zápis CV8=33)
 • Programování ve stránkovém a přímém CV režimu

Instalace

Dekodér se osadí běžným způsobem pod kolejiště. Pokud je to možné, je vhodné pro jeho napájení použít menší napětí (cca 9-12V stejnosměrných, nebo 6,5-9V střídavých). K jednotlivým výstupům se pak připojí vodiče s příslušnými mini dekodéry. Vzhledem k velké proudové zatížitelnosti lze na jeden výstup připojit několik paralelních mini dekodérů, stejně tak, jako lze vytvářet různé kombinace pomocí polovodičových diod (sváření probíhá vždy v rozsvícené hale, atd.). Při zapojování mini dekodérů si předem ověřte polaritu napájení - zejména u dekodérů, které mají polaritu nastavitelnou.

Decoder functions

This version of decoder support following following functions:
 • Eight outputs
 • cca 0.5A per output
 • Compatible with NMRA DCC standard signal
 • Support of all 2048 address for accessory (do not mix with locomotive address)
 • Programming decoder address by writing into two CV variables
 • Configuration of speed factor for light switching
 • Individual configuration of probability of lights for each output
 • Possibility to use decoder lock functionality (Blocking to avoid unwanted CV modification) using standard functionality of CV15/CV16
 • Reset of decoder with restore factory default values (write CV8=33)
 • Programming in paged and direct CV mode

Installation

Decoder can be installed as usual on the bottom of layout. Once it is possible, it is recommended to use lover voltage for powering the decoder (about 9-12V DC, or 6.5-9V AC). Then connect cables with mini decoders to each output. Because decoder can supply big current, it is possible to use more parallel mini decoders to one output. It is also possible to create various combinations using bipolar diodes (welder is active always when room lights are turned on etc). Before connecting of mini decoders please check output polarity - especially for decoders where polarity can be configured.

Programování

Následující tabulka uvádí všechna CV používaná dekodérem. Dekodér používá jak nízká CV podle současné verze normy, tak vysoká, doporučená pro příslušenství starou normou.
Při programování pomocí MultiMAUS pravděpodobně využijete především nízká CV.

Programming

Following table present all supported CVs. Decoder using low name CVs defined by actual specification and also high name CVs defined by old specification for accessories.
During programming using MutliMAUS will be used low name CVs.

CV Values
CV#CV#defaultmin-maxvýznammeaning
151351-255Primární adresa, spodní částPrimary address low part
7 1.0ROVýrobní verze, aktuálně 1.0, pouze pro čteníManufacturing version, actual is 1.0, read only
8 13ROID výrobce, aktuálně 13 - domácí výrobaManufacturer ID, actual 13 - DIY
952100-7Primární adresa, horní část (adresa = CV9*256+CV1)Primary address upper part (address = CV9*256 + CV1)
15 00-255Zámek dekodéru, proměnlivá část (klíč)Decoder lock, variable part (key)
16 00-255Zámek dekodéru, statická část (zámek)Decoder lock, static part (lock)
29 128128Konfigurace (BIT7(128) = dekodér příslušenství)Configuration (BIT7(128) = accessory decoder)
32544451-255Rychlost změny stavu (spodní část)light status change speed (LSB part)
3354501-255Rychlost změny stavu (horní část; rychlost = CV33*256 + CV32)light status change speed (MSB part; speed = CV33*256 + CV32)
3454600-1Konfigurace dekodéru
BIT0 stav dekodéru po zapnutí: 0=po zapnutí je zhasnuto;1=po zapnutí je rozsvíceno
BIT1 inverze výstupů 0=normální; 2=inverzní výstupy
Configuration
BIT0 Power on status: 0=lights are off;1=lights are on
BIT1 outputs inversion 0=normal outputs; 1=inverted outputs
355471270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 1
hodnota 0 vždy zhasnuto, 50 málo používaná místnost (záchod)
hodnota 127 střední hodnota (běžná místnost)
hodnota 180 často používaná místnost (obývák), 255 stále rozsvíceno
Proability of light 1 on
value 0 always off, 50 less used room (toilet)
value 127 middle value (usual room)
value 180 very used room (living room), 255 always on room
365481270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 2Proability of light 2 on
375491270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 3Proability of light 3 on
385501270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 4Proability of light 4 on
395511270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 5Proability of light 5 on
405521270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 6Proability of light 6 on
415531270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 4Proability of light 7 on
425541270-255Pravděpodobnost rozsvícení světla 8Proability of light 8 on

Nastavení adresy

Dekodér je vytvořen pro používání adres kompatibilních s centrálami Roco. Nastavení adresy 1 tedy způsobí, že dekodér bude reagovat na adresu výhybky 1 na ovladači MultiMAUS. (Pokud používáte systém Lenz, musíte nastavovat adresu o 4 větší. To znamená, že adresa 5 = SW-1 na ovladači.)
Pro adresy 1-256 stačí nastavit adresu do CV1 a hodnotu CV9 nechat rovnou 0. Pro adresy větší než 256 je nutné použít následující vzorec:

adresa výhybky = CV9 * 256 + CV1

Například hodnotu 300 nastavíme jako CV9=1, CV1=44 (1*256 + 44 = 300).
Pozor: hodnota 0 v CV1 se interpretuje jako 256.
Příklady nastavení uvedeme v následující tabulce.

Address configuration

Decoder is ready to use addresses compatible with Roco command stations. Setting of address 1 will mean, that decoder will react to turnout5 address 1 on MultiMAUS controller. (Once you are using system Lenz, you should set up address increased by 4. It mean, that address 5 = SW-1 on throttle)
For address 1-256 is enough to write address into CV1 and keep CV9=0. For address greather than 256 is necessary to use following formula:

Turnout address = CV9 * 256 + CV1

For example value 300 will be configured as CV9=1, CV1=44 (1*256 + 44 = 300).
Note: value of 0 in CV1 mean 256.
Examples of configurations can be found in following table.

Address
Adresa
Address
123256257258300511512513600
CV1123012442550188
CV900001111122

Nastavení výstupů

Čas sepnutí světel je velmi náhodná hodnota a nedá se předem určit. Pomocí hodnot CV35-CV39 lze ovlivnit pravděpodobnost, ale ne přesně určit hodnotu. Čím větší je hodnota uložená v CV, tím častěji a tím déle se světlo rozsvěcí. Po zapnutí světel nedojde k okamžitému rozsvěcení světel. Světla se začnou rozsvěcet postupně, nejčastěji podle své pravděpodobnosti svícení, ale není to vždy pravidlo. Dokonce ani místnosti, které mají svítit neustále se nerozsvítí okamžitě (v reálu se také rozsvěcí až když se zdá obsluze že špatně vidí). Stejné je to se zhasínáním. Po odeslání příkazu na zhasnutí začnou světla postupně zhasínat. Nezhasnou však najednou.
Tato vlastnost umožňuje dát většímu množství domečků stejnou adresu a zapnout je najednou, nepoť domečky se stejně budou rozsvěcet postupně.

Hodnota rychlosti změn uložená v CV32+CV33*256 znamená, jak rychle plyne čas na vašem kolejišti. Malé hodnoty znamenají, že čas běží rychle a světla se často mění. To je atraktivní pro děti, ale je to vzdálené realitě. Výchozí hodnota 45 slouží spíše pro presentaci dekodéru. Reálnější chování mají mnohem větší hodnoty.

Zámek dekodéru

Dekodér je primárně určen pro použití z centrálou Roco MultiMAUS a zesilovačem Roco 10764. Tato kombinace nemá samostatnou programovací kolej a programování v servisním režimu tak vždy probíhá na hlavní trati. Tím by docházelo k přepsání všech dekodérů, nebo by bylo nutné je při každém programování odpojovat.
Proto byl zaveden takzvaný zámek dekodéru. Zámek dekodéru umožňuje zamčení dekodéru proti nechtěnému přepsání hodnot CV.
Použití zámku je velice jednoduché. Dekodér umožňuje používat programování (čtení i zápis) pouze v případě, že je hodnota CV15 a CV16 shodná. Ve výchozím stavu je tato podmínka splněna, neboť jsou CV15=0, CV16=0.
Pokud chceme dekodér zamknout proti zápisu (a také čtení), nastavíme libovolnou jinou hodnotu do CV16 (například 1). Potom je hodnota CV15=0 a hodnota CV16=1 různá a dekodér přestane reagovat na požadavky na programování. Dekodér lze odemknout zápisem hodnoty 1 do CV15. Pak bude CV15=1 a CV16=1, tedy shodná hodnota a dekodér lze programovat a číst.
V praxi se nejčastěji používá model, kdy se do CV16 zapíše stejná hodnota jako je adresa dekodéru. Pak při programování jednoduše nejprve provedeme zápis do CV15="adresa dekodéru, který chceme programovat" a následně programujeme. Pokud chceme na stejné trati programovat lokomotivy, nejprve zapíšeme do CV15 hodnotu 0 a následně můžeme programovat lokomotivu. (hodnotu 0 zapisujeme i po skončení programování)
Pro případ, že dostaneme dekodér, který je v zamčeném stavu a nevíme jaká je hodnota v CV16, existuje jednoduchá pomůcka. Do CV15 zapíšeme hodnotu 255, to je univerzální klíč, který odemkne všechny dekodéry, takže jej používáme výhradně pokud je dekodér jediný připojený. Po odemčení dekodéru se většinou používají jednoduché příkazy jako obnovení výchozího nastavení (zápis CV8=33), nebo nastavení nové hodnoty zámku (zápis CV16=0, CV15=0).

Outputs configuration

Time for switching of lights is very random value and it is not possible to predict it. Using configuration variables CV35-CV39 is possible to manage probability, but not configure exact value. Biggest value stored in proper CV mean more often and longer time lighting room. after start up of lights they are not starting immediately. Lights start shining sequential, usually with order of probability, bat this is no strong rule. Also rooms which should light all time will not start immediate, (in real life they are also started when personal decide that they not see good). The same situation is also with lighting off. after send of command for switch off lights will sequentially switch off. They will not switch off at one time.
This functionality allows to use more houses with same decoder and with same address. And then it is possible to switch them all together, and houses will start lighting sequentially.

Value of speed of changes stored in CV33+CV33*256 mean, how quickly time flows on your model layout. Small value means, that time flow fast and lights changing often. It is attractive for kids, but not look real for model. Default value of 45 is good only for presentation of decoder features. For real looking layouts much bigger values are recommended.

Decoder lock

Decoder is primary designed to use with command station Roco MultiMAUS and booster Roco 10764. This combination have not separated programming track and programming in service mode is done on main track. Then it will mean to re-program all decoders, or will be necessary to disconnect them for every programming.
Then I decided to use functionality called decoder lock. Decoder lock allow to lock decoder against unwanted change of CV values.
Usage of decoder lock is really simple. Decoder allow to use programming (read and write) only in case, that values of CV15 and CV16 are equal. In default state this condition is met, because CV15=0 and CV16=0.
Once we want to lock decoder for write (and also read), we should setup any other value into CV16 (for example 1). Then value CV15=0 and CV16=1 is different and decoder will stop react to requests for programming. It is possible to unlock decoder by setting up value 1 into CV15. Then we will have CV15=1 and CV16=1, then equal values and it will be possible to program and read decoder
It is practical to use model, when we are locking decoders CV16 with same value as address of decoder is. Then during a programming we simple starting with write into CV15="address of requested decoder" and then we can programming it. Once we want to program locomotives on same track, then before programming we will write CV15=0 and then we can programming locomotives. (value of 0 we are writting also at the end of programming)
In a case we will receive decoder in locked state and we do not know value of CV16, we can use small trick. Value 255 in CV15 nean "universal unlock", which unlock all decoders on track, then we can use it only if decoder is connected alone. After this kind of unlock we are usually using simple commands such as restore factory defaults (write CV8=33), or setup new values of locks (write CV16=0 and CV15=0).
Pokud máte problém s osazováním, nebo s výrobou desek plošných spojů, využijte kontaktní formulář na TOMTO web-shopu, kde si můžete objednat komponenty nebo hotový dekodér. Once you have problems with soldering or creating PCB boards, please use contact form on THIS web-shop, where you can order some parts or finished decoder.